گروه حقوق


گروه


گروه حقوق


رشته


مالی-اقتصادی


تجارت بین الملل


حقوق خصوصی


ورودی


ورودی 96


ورودی 96


ورودی 96


شنبه


متون حقوقی 2


 

 

دکتر نورالهی


 

 

8-10


 

 

204


 

 

حقوق رقابت


 

 

دکتر نورالهی


 

 

10-12


 

 

204


 

 

حقوق بانکی


 

 

دکتر لبانی


 

 

13-15


 

 

204


 

 

تجزیه و تحلیل آراء قضایی


 

 

دکتر قربانوند


 

 

15-17


 

 

204


 

 

یکشنبه


 

 

 

دوشنبه


 

قراردادهای بین المللی


متون حقوقی


 

دکتر لبانی


دکتر نورالهی


 

8-10


8-10


 

203


204


 

بیه بین الملل


حقوق مدنی 2


 

دکتر لبانی


دکتر سجادی


 

10-12


10-12


 

203


204


 

حقوق حمل و نقل دریایی کالا


قواهد فقه


 

دکتر سجادی


دکتر لبانی


 

13-15


13-15


 

203


204


 

کلیات حقوق مالکیت فکری


 

 

دکتر سجادی


 

 

15-17


 

 

203


 

سه شنبه


حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران


حقوق نفت و گاز


حقوق بین المللی خصوصی


خانم دکتر ضرابی


دکتر نورالهی


خانم دکتر ضرابی


8-10


8-10


10-12


202


 

204


حقوق کیفری اقتصادی 1


مقررات جهانی و بین المللی


سمینار


دکتر نورالهی


دکتر سجادی


دکتر شهبازی نیا


10-12


10-12


13-15


202


203


205


حقوق پیمانکاری-مهندسین مشاور


سمینار


اصول فقه


دکتر لبانی


دکتر شهبازی نیا


دکتر پارساپور


15-17


15-17


15-18


110


202


101


سمینار


 

 

دکتر شهبازی نیا


 

 

17-19


 

 

110


 

 

چهارشنبه


 

 

 

پنجشنبه