گروه حقوق

ترم

نام درس

روز ارائه کلاس

ساعت شروع

ساعت پایان

کلاس

استاد

رشته گرایش

مشخصات آزمون

از ساعت

اول

بیع بین الملل 1
 ( واژه ها و
سازمان های

 بین المللی تجاری )

دوشنبه

12

13

206

لبانی مطلق

حقوق تجارت
بین الملل

99/11/02

09

اول

حقوق شرکت ها و
موسسات تجاری
 چند ملیتی

دوشنبه

08

10

206

نورالهی

حقوق تجارت
بین الملل

99/10/27

09

اول

متون حقوقی
به زبان خارجی

سه شنبه

18

20

206

نورالهی

حقوق تجارت
بین الملل

99/11/12

09

اول

مالیه و تضمین های
 بازرگانی بین المللی

سه شنبه

14

16

206

افشاری

حقوق تجارت
بین الملل

99/11/08

09

اول

مقررات جهانی و
 بین المللی تجارت
 (WTO)

دوشنبه

10

12

206

سجادی

حقوق تجارت
بین الملل

99/10/30

09

اول

حقوق نفت و گاز

دوشنبه

13

15

206

لبانی مطلق

حقوق تجارت
بین الملل

99/11/05

13

سوم

بیمه های بازرگانی
بین المللی

دوشنبه

09

10

207

سجادی

حقوق تجارت
بین الملل

99/11/13

09

سوم

حقوق حمل و نقل
 هوائی
 و زمینی کالا در
 بازرگانی
 بین الملل

دوشنبه

10

11

207

نورالهی

حقوق تجارت
بین الملل

99/11/11

13

سوم

داوری بازرگانی
بین المللی

سه شنبه

14

16

205

شهبازی نیا

حقوق تجارت
بین الملل

99/11/02

09

 

داوری بازرگانی
بین المللی

سه شنبه

10

12

 

شهبازی نیا

حقوق تجارت
بین الملل

99/11/02

09

سوم

مسئولیت مدنی در
 تجارت بین المللی

دوشنبه

11

12

207

لبانی مطلق

حقوق تجارت
بین الملل

99/10/27

13

سوم

متون فقه

سه شنبه

14

17

204

پارساپور

حقوق خصوصی

99/11/06

09

سوم

حقوق مدنی تطبیقی

سه شنبه

12

14

204

سجادی

حقوق خصوصی

99/11/11

09

سوم

قواعد فقه

سه شنبه

10

12

204

لبانی مطلق

حقوق خصوصی

99/11/13

13

اول

حقوق دریایی

سه شنبه

15

16

203

سجادی

حقوق خصوصی

99/11/06

13

اول

داوری بین المللی

سه شنبه

12

14

203

شهبازی نیا

حقوق خصوصی

99/11/02

09

اول

مسئولیت مدنی

سه شنبه

08

10

203

لبانی مطلق

حقوق خصوصی

99/10/27

13

اول

حقوق مدنی 1

سه شنبه

10

12

203

سجادی

حقوق خصوصی

99/10/29

13

اول

متون حقوقی به
 زبان خارجی

سه شنبه

16

18

203

نورالهی

حقوق خصوصی

99/11/12

09

سوم

حقوق مالی -
محاسباتی و بودجه

دوشنبه

11

13

209

درویشی

حقوق
مالی-اقتصادی

99/11/12

13

سوم

حقوق کیفری
اقتصادی 1

دوشنبه

08

10

209

جوانمرد

حقوق
مالی-اقتصادی

99/11/05

09

سوم

حقوق مالیاتی

دوشنبه

13

15

209

درویشی

حقوق
مالی-اقتصادی

99/10/29

09

سوم

حقوق پیمانکاری -
مهندسین مشاور

دوشنبه

10

11

209

لبانی مطلق

حقوق
مالی-اقتصادی

99/11/07

13

اول

حقوق تجارت
الکترونیکی

سه شنبه

10

11

207

نورالهی

حقوق
مالی-اقتصادی

99/11/02

09

 

حقوق بانکی
(داخلی و بین المللی)

سه شنبه

08

10

207

مرادی

حقوق
مالی-اقتصادی

99/10/30

13

اول

حقوق اعتبارات
اسنادی و
ضمانت نامه های
 بانکی

دوشنبه

08

10

208

لبانی مطلق

حقوق
مالی-اقتصادی

99/11/04

09

اول

مبانی فقهی
حقوق مالی-
اقتصادی 1

دوشنبه

11

13

208

نورالهی

حقوق
مالی-اقتصادی

99/11/07

09

اول

حقوق بیمه

دوشنبه

15

16

208

سجادی

حقوق
مالی-اقتصادی

99/10/27

13

اول

حقوق
مالکیت معنوی

دوشنبه

13

15

208

سجادی

حقوق
مالی-اقتصادی

99/11/09

09

اول

متون حقوقی 1

سه شنبه

12

13

207

نورالهی

حقوق
مالی-اقتصادی

99/11/12

09