گروه حقوق

گروه گروه حقوق 
رشته حقوق مالی-اقتصادی حقوق خصوصی حقوق تجارت بین الملل
ورودی ورودی 96 ورودی 97 ورودی 96 ورودی 97 ورودی 96 ورودی 97
شنبه حقوق مالیاتی   متون حقوقی 2 متون حقوقی 1   حقوق شرکت ها و موسسات تجاری
دکتر درویشی   دکتر نورالهی خانم دکتر ضرابی   دکتر نورالهی
15-16   15-17 8-10   8-10
206   207 209   208
حقوق مالی و محاسباتی و بودجه     اصول فقه 1   متون حقوقی
دکتر درویشی     دکتر نورالهی   خانم دکتر ضرابی
16-18     10-12   10-12
206     209   208
      متون فقه 1   بیع بین الملل 1
      دکتر نورالهی   دکتر لبانی مطلق
      13-15   13-15
      209   208
          حقوق نفت و گاز
          دکتر لبانی مطلق
          15-17
          208
یکشنبه         مالیه و تضمین های بازرگانی بین الملل مقررات جهانی و بین المللی تجارت
        خانم دکتر افشاری خانم دکتر افشاری
        8-10 10-12
        203 201
        حقوق حمل و نقل هوایی و زمینی کالا  
        دکتر سجادی  
        10-12  
        203  
           
           
           
           
دوشنبه   حقوق بانکی        
  خانم دکتر فیروزبخت        
  10-12        
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
سه شنبه سازمان اقتصادی بین المللی حقوق تجارت الکترونیکی حقوق دریایی حقوق تجارت بین الملل حقوق تجارت الکترونیکی  
دکتر سجادی خانم دکتر دیلمی دکتر سجادی دکتر لبانی مطلق خانم دکتر دیلمی  
13-15 8-9 9-10 8-10 9-10  
202 208 206 209 204  
استقراض از منابع مالی متون حقوقی 1 مسئولیت مدنی حقوق مدنی 1 داوری بازرگانی بین المللی  
دکتر لبانی مطلق دکتر نورالهی دکتر لبانی مطلق دکتر سجادی دکتر شهبازی نیا  
15-17 9-10 10-12 10-12 13-15  
202 208 206 209 204  
حقوق بیمه (ورودی 97) مبانی فقهی حقوقی مالی و اقتصادی 1 داوری بین المللی      
دکتر سجادی دکتر نورالهی دکتر شهبازی نیا      
14-15 10-12 15-17      
207 208 206      
حقوق مالکیت معنوی (ورودی 97) حقوق اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی        
دکتر سجادی دکتر لبانی مطلق        
15-17 12-14        
207 208