گروه حقوق

گروه

گروه حقوق نیم سال دوم 1397-98

رشته

مالی اقتصادی

تجارت بین الملل

حقوق خصوصی

ورودی

ورودی 97

ورودی 97

ورودی 97

شنبه

     
     
     

یکشنبه

     
     
     

دوشنبه

حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران

کلیات حقوق مالکیت فکری

حقوق تجارت

دکتر لبانی

دکتر سجادی

دکتر لبانی

8-9

9-11

9-11

208

202

209

حقوق رقابت

حقوق حمل و نقل دریایی کالا

حقوق بین المللی خصوصی

دکتر نورالهی

دکتر سجادی

دکتر نورالهی

9-10

11-13

11-13

208

202

209

متون حقوقی 2

تعارض قوانین تطبیقی و صلاحیت بین المللی دادگاه ها

آیین دادرسی مدنی

دکتر نورالهی

خانم دکتر مهشید ارفع نیا

دکتر درخشان نیا

10-11

13-15

13-15

208

202

209

سه شنبه

سازمان های اقتصادی بین المللی/
حقوق مسئولیت مدنی

حقوق تجارت الکترونیکی/حقوق رقابت در تجارت بین المللی

اصول فقه

دکتر سجادی

دکتر نورالهی

دکتر لبانی

9-10/10-12

9-10/10-11

8-11

208

202

209

تجزیه و تحلیل آراء قضائی مرتبط
با مسائل مالی و اقتصادی

بیع بین الملل 2

متون حقوقی

دکتر نورالهی

دکترلبانی

دکتر نورالهی

12-14

11-13

11-12

208

202

209

سمینار

سمینار

مدنی 2

دکتر شهبازی نیا

دکتر شهبازی نیا

دکتر سجادی

15-16

13-14

12-14

208

202

209

روش های استقراض از
منابع مالی بین المللی

قراردادهای بین المللی

سمینار

دکتر لبانی

دکتر لبانی

دکتر شهبازی نیا

16-18

14-15

14-15

208

202

209

چهارشنبه

     
     
     

پنجشنبه