گروه حقوق

 

ترم

نام درس

روز کلاس

شروع

پایان

کلاس

استاد

گرایش

اول

بیع بین الملل 1
( واژه ها و سازمان های
بین المللی تجاری )

دو شنبه

12

13

کلاس  202

لبانی مطلق

حقوق تجارت بین الملل

اول

حقوق شرکت ها و
موسسات تجاری چند ملیتی

دو شنبه

08

10

کلاس  202

نورالهی

حقوق تجارت بین الملل

اول

حقوق نفت و گاز

دو شنبه

13

15

کلاس  202

لبانی مطلق

حقوق تجارت بین الملل

اول

مالیه و تضمین های
بازرگانی بین المللی

سه شنبه

14

16

کلاس  207

افشاری

حقوق تجارت بین الملل

اول

متون حقوقی
به زبان خارجی

سه شنبه

18

20

کلاس  203

نورالهی

حقوق تجارت بین الملل

اول

مقررات جهانی و
بین المللی تجارت (WTO)

دو شنبه

10

12

کلاس  202

سجادی

حقوق تجارت بین الملل

سوم

بیمه های
بازرگانی بین المللی

دو شنبه

09

10

کلاس  203

سجادی

حقوق تجارت بین الملل

سوم

حقوق حمل و نقل
هوائی و
زمینی کالا در
بازرگانی بین الملل

دو شنبه

10

11

کلاس  203

نورالهی

حقوق تجارت بین الملل

سوم

داوری بازرگانی
بین المللی

سه شنبه

15

17

کلاس  209

شهبازی نیا

حقوق تجارت بین الملل

سوم

مسئولیت مدنی در
تجارت بین المللی

دو شنبه

11

12

کلاس  203

لبانی مطلق

حقوق تجارت بین الملل

 

 

 

اول

حقوق دریایی

سه شنبه

15

16

کلاس  202

سجادی

حقوق خصوصی

اول

حقوق مدنی 1

سه شنبه

10

12

کلاس  202

سجادی

حقوق خصوصی

اول

داوری بین المللی

سه شنبه

13

15

کلاس  202

شهبازی نیا

حقوق خصوصی

اول

متون حقوقی به زبان خارجی

سه شنبه

16

18

کلاس  202

نورالهی

حقوق خصوصی

اول

مسئولیت مدنی

سه شنبه

08

10

کلاس  202

لبانی مطلق

حقوق خصوصی

سوم

حقوق مدنی تطبیقی

سه شنبه

12

14

کلاس  203

سجادی

حقوق خصوصی

سوم

قواعد فقه

سه شنبه

10

12

کلاس  203

لبانی مطلق

حقوق خصوصی

سوم

متون فقه

سه شنبه

14

17

کلاس  203

پارساپور

حقوق خصوصی

 

 

 

اول

حقوق اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی

دو شنبه

08

10

کلاس  207

لبانی مطلق

حقوق مالی-اقتصادی

اول

حقوق بانکی (داخلی و بین المللی)

سه شنبه

08

10

کلاس  207

مرادی

حقوق مالی-اقتصادی

اول

حقوق بیمه

دو شنبه

15

16

کلاس  207

شهبازی نیا

حقوق مالی-اقتصادی

اول

حقوق تجارت الکترونیکی

سه شنبه

10

11

کلاس  207

نورالهی

حقوق مالی-اقتصادی

اول

مبانی فقهی حقوق مالی-اقتصادی 1

دو شنبه

11

13

کلاس  207

نورالهی

حقوق مالی-اقتصادی

اول

متون حقوقی 1

سه شنبه

12

13

کلاس  207

نورالهی

حقوق مالی-اقتصادی

سوم

حقوق پیمانکاری - مهندسین مشاور

دو شنبه

10

11

کلاس  208

لبانی مطلق

حقوق مالی-اقتصادی

سوم

حقوق کیفری اقتصادی 1

دو شنبه

08

10

کلاس  208

جوانمرد

حقوق مالی-اقتصادی

سوم

حقوق مالکیت معنوی

دو شنبه

13

15

کلاس  207

سجادی

حقوق مالی-اقتصادی

سوم

حقوق مالی - محاسباتی و بودجه

دو شنبه

11

13

کلاس  208

درویشی

حقوق مالی-اقتصادی

سوم

حقوق مالیاتی

دو شنبه

13

14

کلاس  208

درویشی

حقوق مالی-اقتصادی

 

 

 

امتحانات

ترم

نام درس

استاد

گرایش

تاریخ امتحان

شروع

پایان

اول

بیع بین الملل 1 ( واژه ها و
سازمان های بین المللی تجاری )

لبانی مطلق

حقوق تجارت بین الملل

98/11/03

13

15

اول

حقوق شرکت ها و
موسسات تجاری چند ملیتی

نورالهی

حقوق تجارت بین الملل

98/11/05

13

15

اول

حقوق نفت و گاز

لبانی مطلق

حقوق تجارت بین الملل

98/11/01

09

11

اول

مالیه و تضمین های
بازرگانی بین المللی

افشاری

حقوق تجارت بین الملل

98/10/29

09

11

اول

متون حقوقی به زبان خارجی

نورالهی

حقوق تجارت بین الملل

98/11/07

09

11

اول

مقررات جهانی و
بین المللی تجارت (WTO)

سجادی

حقوق تجارت بین الملل

98/11/10

13

15

سوم

بیمه های بازرگانی بین المللی

سجادی

حقوق تجارت بین الملل

98/11/03

09

11

سوم

حقوق حمل و نقل هوائی و
زمینی کالا در بازرگانی بین الملل

نورالهی

حقوق تجارت بین الملل

98/11/01

13

15

سوم

داوری بازرگانی بین المللی

شهبازی نیا

حقوق تجارت بین الملل

98/11/08

13

15

سوم

مسئولیت مدنی در تجارت بین المللی

لبانی مطلق

حقوق تجارت بین الملل

98/10/28

09

11

 

 

اول

حقوق دریایی

سجادی

حقوق خصوصی

98/11/02

13

15

اول

حقوق مدنی 1

سجادی

حقوق خصوصی

98/10/30

13

15

اول

داوری بین المللی

شهبازی نیا

حقوق خصوصی

98/11/05

13

15

اول

متون حقوقی به زبان خارجی

نورالهی

حقوق خصوصی

98/11/07

09

11

اول

مسئولیت مدنی

لبانی مطلق

حقوق خصوصی

98/10/28

09

11

سوم

حقوق مدنی تطبیقی

سجادی

حقوق خصوصی

98/11/08

09

11

سوم

قواعد فقه

لبانی مطلق

حقوق خصوصی

98/11/13

09

11

سوم

متون فقه

پارساپور

حقوق خصوصی

98/10/29

09

11

 

 

اول

حقوق اعتبارات اسنادی
 و ضمانت نامه های بانکی

لبانی مطلق

حقوق مالی-اقتصادی

98/10/29

13

15

اول

حقوق بانکی
 (داخلی و بین المللی)

مرادی

حقوق مالی-اقتصادی

98/11/10

09

11

اول

حقوق بیمه

شهبازی نیا

حقوق مالی-اقتصادی

98/11/08

09

11

اول

حقوق تجارت
 الکترونیکی

نورالهی

حقوق مالی-اقتصادی

98/11/12

13

15

اول

مبانی فقهی حقوق
 مالی-اقتصادی 1

نورالهی

حقوق مالی-اقتصادی

98/11/02

13

15

اول

متون حقوقی 1

نورالهی

حقوق مالی-اقتصادی

98/11/07

09

11

سوم

حقوق پیمانکاری -
 مهندسین مشاور

لبانی مطلق

حقوق مالی-اقتصادی

98/10/30

13

15

سوم

حقوق کیفری
 اقتصادی 1

جوانمرد

حقوق مالی-اقتصادی

98/11/02

09

11

سوم

حقوق
مالکیت معنوی

سجادی

حقوق مالی-اقتصادی

98/11/06

09

11

سوم

حقوق مالی -
محاسباتی و بودجه

درویشی

حقوق مالی-اقتصادی

98/11/12

09

11

سوم

حقوق مالیاتی

درویشی

حقوق مالی-اقتصادی

98/11/14

09

1