گروه حقوق

گروه حقوق دانشگاه خاتم در حال حاضر درمقطع کارشناسی ارشد در سه رشته حقوق خصوصی، حقوق تجارت بین الملل و حقوق مالی و اقتصادی  دانشجو می پذیرد. رشته های مذکور به نحو اجمالی در ادامه معرفی می شوند:

معرفی رشته حقوق خصوصی

حقوق خصوصي قديمي‌ترين رشته‌ دانش حقوق و منشاء و سرچشمه ی  بسياري دیگر از شاخه های  حقوق است که بعضی از آنها ك در سال‌هاي اخير به دليل توسعه اين دانش در نظام آموزشي رسمي كشور به عنوان رشته مستقل تدريس مي‌شوند، در واقع موضوع حقوق داخلي در تقسيم‌بندي كلي سنتي به دو حوزه حقوق خصوصي و حقوق‌عمومي تقسيم مي‌شود.

حقوق خصوصي در معنای عام شامل كليه‌ی رشته‌هايي است كه قواعد حقوقي مورد بحث در آن‌ها روابط اشخاص جامعه با يكديگر را تنظيم مي‌كند و حقوق‌عمومي تنظيم كننده روابط متقابل اشخاص و دولت‌ها با يكديگر است. در حال حاضر موضوعات مورد بحث در رشته حقوق خصوصي دانشگاه‌هاي كشور به طور كلي به دو حوزه‌ی حقوق مدني و حقوق تجارت مربوط هستند هر چند واحدهاي درسي ديگري نيز در اين رشته تدريس مي‌شود ولي تاكيد اصلي بر آموزش حقوق مدني و حقوق تجارت در سطوح پيشرفته و تطبيقي است.

چنانکه گفته شد، حقوق خصوصی به روابط بین مردم می پردازد. بخشی از مهمترین این روابط را  روابط تجاری تشکیل می دهد  که موضوع شاخه حقوق تجارت است و بخشی دیگر شامل  مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می توان به اموال، مالکیت، قراردادها، مسوولیت های خارج از قرارداد مثل مسوولیت ناشی از حوادث، قواعد مربوط به ارث، وصیت، ولادت، اقامتگاه اشخاص و ادله اثبات دعوی و...  اشاره کرد.

معرفی حقوق تجارت بین الملل:

کارشناسی ارشد حقوق تجارت بين‌الملل را مي‌ توان بررسی مجموعه‌اي از قواعد حاكم بر مبادلات تجاري ميان اشخاص حقيقي و حقوقي دانست كه واجد خصيصه  فرامرزي  يا داراي عنصري خارجي است. موضوعاتي نظير بيع بين‌المللي كالاها، حقوق حمل و نقل‌ بين‌المللي، سازمان تجارت جهاني، شركتهاي چندمليتي، تجارت الكترونيك، تعارض قوانين، حقوق انرژي و داوريهاي بين‌المللي در اين رشته مورد مطالعه قرار مي‌گيرند.

از اهداف رشته کارشناسی ارشد حقوق تجارت بين‌الملل موارد زیر را می توان نام برد:

  • آگاهی دانشجویان از قواعد و مقررات داخلی مربوط به بازرگانی بین المللی ایران
  • آگاهی دانشجویان از قواعد و مقررات بین المللی و جهانی مربوط به بازرگانی خارجی کشورها
  •  آشنایی دانشجویان با عهدنامه ها و اسناد بین المللی مربوط به بازرگانی بین المللی
  •  آشنایی دانشجویان با سازمانها و موسسات خارجی و بین المللی دست اندر کار بازرگانی بین المللی
  • تربیت نیروهای متخصص برای رفع نیازهای حقوقی قطب بازرگانی کشور

معرفی رشته حقوق مالی و اقتصادی:

      این دوره یکی  از برنامه های علمی و تخصصی حقوقی است که به منظور آموزش ابعاد فقهی وحقوقی مطرح در مسایل مالی و اقتصادی داخلی و بین المللی تشکیل می گردد. برنامه این دوره اهداف زیر را تعقیب می نماید:

  1. تربیت نیروهای متخصص برای رفع نیازهای حقوقی مالی – اقتصادی کشور بویژه در سنگر قوه قضاییه و همچنین آماده نمودن نیروهای توانمند برای حضور در عرصه بین الملل در ارتباط با مسایل مختلف حقوقی مالی – اقتصادی.
  2. آشنایی دانشجویان با قواعد و مقررات داخلی و بین المللی مربوط به حقوق مالی-اقتصادی، سازمانها و موسسات داخلی و بین المللی مالی و اقتصادی، عهدنامه ها و اسناد بین المللی مرتبط.

 هدف  این دوره آموزش دانشجویان دارای زمینه علمی حقوقی به مقررا و سیاستهای مالی-اقتصادی داخلی و بین المللی به منظور ارتقا سطح آمادگی آنان برای پاسخگویی به نیازهای علمی و اجرایی همگام با تحولات علمی روز و اداره امور دستگاههای مرتبط در سطح شهرستان، استان و کشور  با روش های علمی می باشد. همچنین، با موفقیت در برگزاری دوره آموزشی دوره پذیرش دانشجو از دیگر کشورها با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح امکان پذیر خواهد بود.

گروه

گروه حقوق

رشته

حقوق مالی-اقتصادی

حقوق خصوصی

حقوق تجارت بین الملل

ورودی

ورودی 95

ورودی 96

ورودی 95

ورودی 96

ورودی 95

ورودی 96

شنبه

حقوق مالی، محاسباتی
 و بودجه

       

حقوق
شرکت ها
و
موسسات
 تجاری

دکتر
درویشی

       

دکتر
نورالهی

13-15

       

8-10

205

       

206

حقوق مالیاتی

       

حقوق رقابت

دکتر
درویشی

       

دکتر
نورالهی

15-17

       

10-12

205

       

206

         

مسئولیت
مدنی در
تجارت
بین المللی

         

دکترلبانی

         

13-15

         

206

         

تعارض
قوانین
تطبیقی و
صلاحیت
 بین المللی
دادگاه ها

دکترلبانی

15-17

206

         
         
         

یکشنبه

روش های
استقراض از
منابع مالی

دکتر
نورالهی

11-13

204

   

مقررات
جهانی و
بین المللی
تجارت

دکتر
افشاری

10-12

203

   
       
       
       

سازمانهای
اقتصادی
بین المللی

     

بیع بین الملل

 

دکترافشاری

     

دکترلبانی

 

13-15

     

14-16

 

204

     

107

 

تجزیه و
تحلیل
آراء قضایی
مرتبط
با
مسائل
مالی و
اقتصادی

دکترقربانوند

15-17

204

     

قراردادهای
بین المللی

دکترلبانی

16-18

107

 
       
       
       

دوشنبه

 

حقوق
اعتبارات
اسنادی و
ضمانت نامه
بانکی

مسئولیت
مدنی

حقوق مدنی 1

مالیه و
تضمین های بازرگانی
بین الملل

 
 

دکترمنتظر

دکتر
جعفری مجد

دکتر
نورالهی

 دکتر
فیروزبخت

 
 

8-10

10-12

10-12

14-16

 
 

207

208

209

205

 
 

حقوق تجارت الکترونیکی

حقوق مدنی تطبیقی

آئین دادرسی مدنی

حقوق حمل
و نقل هوایی
و زمینی کالا

 
 

دکتر
لبانی

دکتر
سجادی

دکتر
لبانی

دکتر
سجادی

 
 

10-12

13-15

13-15

16-17

 
 

207

204

110

205

 
 

مبانی ف
قهی-حقوقی
حقوق مالی و اقتصادی

حقوق دریایی

متون فقه 1

   
 

دکترنورالهی

دکترسجادی

دکترپارساپور

   
 

13-15

15-16

15-17

   
 

207

204

110

   
   

متون فقه 2

     
   

دکترپارساپور

     
   

17-19

     
   

105

     

سه شنبه

 

متون
حقوقی

 

حقوق
تجارت

 

بیمه های
بازرگانی
بین المللی

 

 دکترضرابی

 

دکترفرجی

 

دکترسجادی

 

8-10

 

13-15

 

8-10

 

205

 

110

 

207

 

حقوق
مسئولیت
مدنی

 

حقوق تجارت
بین الملل

 

متون
حقوقی

 

دکتر
بیگ زاده

 

دکتر
شهبازی نیا

 

دکتر
ضرابی

 

10-12

 

15-17

 

10-12

 

205

 

110

 

207

 

حقوق
مالکیت
معنوی

     

بیع بین الملل

 

دکتر
سجادی

     

دکتر
شهبازی نیا

 

13-15

     

13-15

 

205

     

101

 

حقوق بیمه

       
 

دکترسجادی

       
 

15-17

       
 

205

       

چهارشنبه

           

پنجشنبه

           

 

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.