گروه حسابداری

گروه

گروه حسابداری و حسابرسی نیم سال دوم 1397-98

رشته

حسابرسی

حسابداری

حسابداری مدیریت

ورودی

ورودی 96

ورودی 97

ورودی 96

ورودی 97

ورودی 96

ورودی 97

شنبه

     

بررسی مواردخاص در حسابداری

 

تئوری حسابداری

     

دکتر خوش طینت

 

دکتر خوش طینت

     

17-19

 

15-17

     

2001

 

2002

     

اقتصاد سنجی

 

اقتصاد سنجی

     

دکتر قره داغی

 

خانم دکتر قره داغی

     

15-17

 

17-19

     

لابراتور

 

لابراتور

یکشنبه

 

بررسی موارد خاص در حسابرسی

       
 

دکتر لنگری

       
 

8-10

       
 

2001

       
 

منطق و روش شناسی

       
 

دکتر حاجیان

       
 

10-12

       
 

2001

       
 

حسابرسی فناوری اطلاعات

       
 

دکتر رحیمیان

       
 

14-16

       
 

2001

       

دوشنبه

 

تئوری حسابداری

     

حسابداری مدیریت پیشرفته

 

دکتر خوش طینت

     

خانم دکتر حجازی

 

16-19

     

ساعت 13-16

 

2002

     

2001

 

اصول و مبانی حسابداری اسلامی

     

روش تحقیق

 

دکتر حمیدی

     

خانم دکتر زمانی

 

14-16

     

16-18

 

2002

     

2001

         

حسابرسی عمومی

         

دکتر رحیمیان

         

18-20

         

2001

سه شنبه

     

تئوری حسابداری 2

   
     

خانم دکتر حجازی

   
     

14-17

   
     

3002

   
     

روش تحقیق

   
     

خانم دکتر یوسفی

   
     

17-19

   
     

3002

   

چهارشنبه

           
           
           

پنجشنبه