گروه حسابداری

نام درس

روز ارائه کلاس

شروع

پایان

کلاس

نام استاد

نام خانوادگی استاد

رشته گرایش

آزمون

از

تا

مهندسی مالی و
مدیریت ریسک

یک شنبه

16

18

3013

محمد علی

رستگار سرخه

بانکداری

04/03

8

10

اقتصاد سنجی مالی

یک شنبه

14

16

3013

ندا

معنوی زاده

بانکداری

03/31

11

13

مدیریت سرمایه
گذاری پیشرفته

یک شنبه

18

20

3013

مهدی

آسیما

بانکداری

04/07

8

10

مدیریت بانک
و بانکداری اسلامی

دو شنبه

16

18

2004

محمد

پور غلامعلی

بانکداری

04/02

11

13

تئوری های سازمان
 و مدیریت با
رویکرد اسلامی

دو شنبه

18

20

2004

احمد

پویانفر

بانکداری

04/10

11

13

بررسی موارد
خاص در حسابداری

شنبه

16

18

2001

محسن

خوش طینت نیک نیت

حسابداری

04/04

8

10

متون تخصصی
به زبان انگلیسی

شنبه

14

16

2001

لیلا

زمانی

حسابداری

04/14

8

10

روش تحقیق پیشرفته

دو شنبه

17

19

2001

فرزانه

یوسفی اصل

حسابداری

04/07

11

13

اقتصاد سنجی

شنبه

18

20

2001

شمس اله

شیرین بخش ماسوله

حسابداری

03/31

11

13

تئوری حسابداری 2

دو شنبه

14

17

2001

رضوان

حجازی

حسابداری

04/02

8

10

روش تحقیق
و سمینار

یک شنبه

13

15

2001

نجمه

حاجیان

حسابداری
مدیریت

04/07

11

13

حسابداری مدیریت
پیشرفته
با رویکرد
استراتژیک

یک شنبه

15

18

2001

رضوان

حجازی

حسابداری
مدیریت

04/10

8

10

اقتصاد سنجی

شنبه

16

18

2003

شمس اله

شیرین بخش ماسوله

حسابداری
مدیریت

03/31

11

13

زبان پیش تخصصی

شنبه

18

20

2003

لیلا

زمانی

حسابداری
مدیریت

04/14

8

10

تئوری حسابداری

شنبه

14

16

2003

محسن

خوش طینت 

حسابداری
مدیریت

04/02

8

10

سیستم های
اطلاعاتی
حسابداری (
AIS)

یک شنبه

13

15

2004

فرزانه

یوسفی اصل

حسابرسی

04/11

8

10

حسابرسی
فناوری اطلاعات

دو شنبه

17

19

3004

نظام الدین

رحیمیان

حسابرسی

04/09

8

10

تئوری های حسابداری

دو شنبه

14

17

3004

محسن

خوش طینت 

حسابرسی

04/02

8

10

بررسی موارد خاص
در حسابرسی (افته کاوی)

یک شنبه

8

10

2004

محمود

لنگری

حسابرسی

04/04

8

10

منطق و روش شناسی

یک شنبه

10

12

2004

نجمه

حاجیان

حسابرسی

04/07

11

13