گروه حسابداری

رشته حسابرسی حسابداری  حسابداری مدیریت
ورودی ورودی 96 ورودی 97 ورودی 96 ورودی 97 ورودی 96 ورودی 97
شنبه   حسابداری مدیریت سیستم های اطلاعاتی حسابداری تصمیم گیری در مسائل مالی مدیریت و ارزیابی عملکرد آمار
  دکتر خوش طینت خانم دکتر یوسفی خانم دکتر زمانی خانم دکتر حجازی خانم دکتر قره داغی
  14-16 13-15 13-15 13-15 14-16
  2001 2002 2003 2004 2005
  کاربرد قوانین و مقررات در حسابرسی تصمیم گیری در مسائل مالی زبان تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری با رویکرد استراتژیک مبانی حسابداری مدیریت
  دکتر نظام الدین رحیمیان خانم دکتر زمانی خانم دکتر حاجیان خانم دکتر یوسفی دکتر خوش طینت
  16-19 15-17 15-17 15-17 16-19
  2005 2002 2003 2004 2001
      آمار سیستم اطلاعاتی یکپارچه  
      خانم دکتر قره داغی خانم دکتر حاجیان  
      17-19 17-19  
      2003 2004  
           
           
           
           
یکشنبه تئوری حسابرسی حسابرسی داخلی        
دکتر صفار دکتر لنگری        
8-11 8-11        
2001 2006        
حسابرسی عملیاتی زبان        
دکتر لنگری خانم دکتر حاجیان        
11-14 11-13        
2001 2006        
  آمار        
  خانم دکتر قره داغی        
  14-16        
  2006        
دوشنبه بررسی مسائل کاربردی در حسابرسی   حسابرسی پیشرفته تئوری حسابداری    
دکتر نظام الدین رحیمیان   دکتر نظام الدین رحیمیان دکتر خوش طینت    
15-18   13-15 14-17    
2005   2006 2013    
    مسائل جاری در حسابداری حسابداری مدیریت    
    خانم دکتر یوسفی خانم دکتر حجازی    
    15-17 17-20    
    2006 2013    
           
           
           
           
           
           
           
           
سه شنبه         بررسی مسائل جاری در حسابداری مدیریت زبان
        خانم دکتر زمانی خانم دکتر حمیدی
        13-15 13-15
        2013 3001
        مدیریت برنامه ریزی استراتژیک استانداردهای بین المللی حسابداری
        خانم دکتر حسین زاده خانم دکتر حمیدی
        15-17 15-17
        2013 3001
        استانداردهای بین المللی حسابداری مدیریت برنامه ریزی استراتژیک
        خانم دکتر حمیدی خانم دکتر حسین زاده
        17-19 17-19
        2013 3001
چهارشنبه            
           
پنجشنبه