گروه حسابداری

برنامه کلاسی گروه حسابداری ارشد نیمسال اول 99-98

نام درس

روز ارائه کلاس

ساعت شروع

ساعت
 پایان

کلاس

نام استاد

نام خانوادگی استاد

رشته گرایش

مبانی حسابداری و  مدیریت

دو شنبه

14

17

 2003

محسن

خوش طینت
نیک نیت

حسابداری مدیریت

استانداردهای
 حسابداری بین المللی

شنبه

13

15

 3002

الهام

حمیدی باروق

حسابداری مدیریت

مدیریت و برنامه ریزی
 استراتژیک پیشرفته

شنبه

17

19

 3002

شهامت

حسینیان

حسابداری مدیریت

آمار پیش نیاز

شنبه

17

19

 2002

شمس اله

شیرین بخش
ماسوله

حسابداری مدیریت

آمار پیش نیاز

شنبه

15

17

 3002

شمس اله

شیرین بخش
ماسوله

حسابداری مدیریت

مدیریت ریسک -
 ابزار ها و سیستم ها

دو شنبه

15

17

 2013

محمد

امیدی نژاد

حسابداری مدیریت

مدیریت ریسک -
 ابزار ها و سیستم ها

دو شنبه

17

19

 2003

محمد

امیدی نژاد

حسابداری مدیریت

حسابداری پیشرفته 2

چهار شنبه

11

14

 102

فرزانه

یوسفی اصل

حسابداری مدیریت

حسابداری میانه 2

چهار شنبه

12

14

 103

الهام

حمیدی باروق

حسابداری مدیریت

حسابداری میانه 2

شنبه

09

11

 103

الهام

حمیدی باروق

حسابداری مدیریت

مدیریت و ارزیابی عملکرد
 - ابزارها و سیستم ها

دو شنبه

13

15

 2013

رضوان

حجازی

حسابداری مدیریت

تصمیم گیری در مسائل
مالی و سرمایه گذاری با
 رویکرد استراتژیک

شنبه

13

15

 3001

نجمه

حاجیان

حسابداری مدیریت

سیستم های اطلاعات
 یکپارچه حسابداری مدیریت

شنبه

15

17

 3001

الهام

حمیدی باروق

حسابداری مدیریت

بررسی مسائل جاری
 در حسابداری مدیریت
 (تحقیقات تجربی)

شنبه

17

19

 3001

فرزانه

یوسفی اصل

حسابداری مدیریت

حسابداری صنعتی 2

چهار شنبه

14

17

 102

فرزین

خوش کار
حسن کیاده

حسابداری مدیریت

مدیریت مالی 2

چهار شنبه

08

11

 102

الهام

حمیدی باروق

حسابداری مدیریت

حسابرسی داخلی

یک شنبه

08

11

 2001

محمود

لنگری

حسابداری مدیریت

حسابرسی عملیاتی،
 عملکرد (برای دیوان
 محاسبات و بخش عمومی)

یک شنبه

11

14

 2003

محمود

لنگری

حسابداری مدیریت

حسابرسی عملیاتی،
 عملکرد (برای دیوان
 محاسبات و بخش عمومی)

یک شنبه

11

14

 2003

محمود

لنگری

حسابرسی

تئوری های حسابرسی

یک شنبه

08

11

 2003

محمدجواد

صفار سفلائی

حسابرسی

بررسی مسائل کاربردی
 در حسابرسی
 (پروژه حسابرسی)

یک شنبه

14

17

 2003

نظام الدین

رحیمیان

حسابرسی

حسابداری پیشرفته 2

چهار شنبه

11

14

 102

فرزانه

یوسفی اصل

حسابرسی

مدیریت مالی 2

چهار شنبه

08

11

 102

الهام

حمیدی باروق

حسابرسی

حسابداری صنعتی 2
(پیش دانشگاهی)

چهار شنبه

14

17

 102

فرزین

خوش کار
حسن کیاده

حسابرسی

حسابداری پیشرفته
2(پیش دانشگاهی)

چهار شنبه

11

14

 102

فرزانه

یوسفی اصل

حسابرسی

کاربرد قوانین
 و مقررات مالی،
 بانکی و بازرگانی
 در حسابرسی

یک شنبه

11

14

 2001

نظام الدین

رحیمیان

حسابرسی

زبان تخصصی

شنبه

15

17

 2001

لیلا

زمانی

حسابرسی

تحلیل آماری

شنبه

13

15

 2001

شمس اله

شیرین بخش
ماسوله

حسابرسی

حسابداری مدیریت

شنبه

17

19

 2001

محسن

خوش طینت
نیک نیت

حسابرسی

حسابرسی داخلی

یک شنبه

08

11

 2001

محمود

لنگری

حسابرسی

استانداردهای
حسابرسی(پیش نیاز)

یک شنبه

17

19

 2002

نظام الدین

رحیمیان

حسابداری-حسابداری

زبان تخصصی
(1)(پیش نیاز)

یک شنبه

13

15

 2002

سعید

همایون

حسابداری-حسابداری

مبانی حسابداری
 مدیریت(پیش نیاز)

شنبه

13

16

 3004

رضوان

حجازی

حسابداری-حسابداری

زبان عمومی(1)
(پیش نیاز)

یک شنبه

09

12

 3004

عبدالباسط

سعیدیان

حسابداری-حسابداری

تئوری حسابداری(1)
(پیش نیاز)

یک شنبه

15

17 PM

 2002

محسن

خوش طینت
نیک نیت

حسابداری-حسابداری

حسابداری پیشرفته 2*

چهار شنبه

11

14

 102

فرزانه

یوسفی اصل

حسابداری

حسابداری صنعتی 2

چهار شنبه

14

17

 102

فرزین

خوش کار
حسن کیاده

حسابداری

مباحث جاری
 در حسابداری

یک شنبه

14

16

 3004

فرزانه

یوسفی اصل

حسابداری

حسابرسی پیشرفته

دو شنبه

14

16

 1013

نظام الدین

رحیمیان

حسابداری

حسابداری
 بخش عمومی

دو شنبه

16

19

 1013

منصورعلی

رحیمی
باغ ابریشمی

حسابداری

حسابداری
 پیشرفته 2

چهار شنبه

11

14

 102

فرزانه

یوسفی اصل

حسابداری

تئوری حسابداری 1

شنبه

14

17

 2002

محسن

خوش طینت
نیک نیت

حسابداری

تحلیل آماری

شنبه

17

19

 2002

شمس اله

شیرین بخش
ماسوله

حسابداری

حسابداری مدیریت

یک شنبه

16

19

 2001

رضوان

حجازی

حسابداری

حسابداری میانه 2

چهار شنبه

12

14

 103

الهام

حمیدی باروق

حسابداری

حسابداری میانه 2

شنبه

09

11

 103

الهام

حمیدی باروق

حسابداری

مدیریت مالی 2

چهار شنبه

08

11

 102

الهام

حمیدی باروق

حسابداری

سیستم های
 اطلاعاتی
 حسابداری

یک شنبه

16

18

 3004

لیلا

زمانی

حسابداری

سیستم های
 اطلاعاتی
 حسابداری

یک شنبه

14

16

 2001

نجمه

حاجیان

حسابداری