گروه حسابداری

ترم

نام درس

روز

شروع

پایان

کلاس

نام

نام خانوادگی

رشته گرایش

آزمون

از

تا

اول

حسابرسی عمومی

دو شنبه

13

15

2002

نظام الدین

رحیمیان

حسابداری
مدیریت

11/6

13

15

اول

مدیریت و برنامه ریزی
استراتژیک پیشرفته

دو شنبه

17

19

2002

سونا

بایرام زاده

حسابداری
مدیریت

11/9

9

11

اول

مبانی حسابداری و
مدیریت

شنبه

14

17

2004

محسن

خوش طینت

حسابداری
مدیریت

11/4

13

15

اول

سیستم های اطلاعات
یکپارچه حسابداری
مدیریت

دو شنبه

15

17

2002

نجمه

حاجیان

حسابداری
مدیریت

10/30

13

15

اول

آمار پیش نیاز

شنبه

17

19

2013

هاترا

وقوعی

حسابداری
مدیریت

11/12

13

15

سوم

حسابرسی عمومی

شنبه

15

17

2001

نظام الدین

رحیمیان

حسابداری
مدیریت

11/6

13

15

سوم

سیستم های اطلاعات
یکپارچه حسابداری
مدیریت

دو شنبه

15

17

2004

لیلا

زمانی

حسابداری
مدیریت

10/30

13

15

سوم

مدیریت و ارزیابی
عملکرد - ابزارها
و سیستم ها

دو شنبه

17

19

2004

رضوان

حجازی

حسابداری
مدیریت

11/8

13

15

سوم

بررسی مسائل
جاری
در حسابداری
مدیریت
(تحقیقات تجربی)

شنبه

17

19

2001

فرزانه

یوسفی اصل

حسابداری
مدیریت

11/1

9

11

سوم

تصمیم گیری در
مسائل مالی و
سرمایه گذاری با
رویکرد
استراتژیک

شنبه

13

15

2001

نجمه

حاجیان

حسابداری
مدیریت

11/4

9

11

اول

کاربرد قوانین و
مقررات مالی،
بانکی و
بازرگانی در
حسابرسی

یک شنبه

11

14

2001

نظام الدین

رحیمیان

حسابرسی

11/6

9

11

اول

حسابرسی داخلی

یک شنبه

8

11

2001

محمود

لنگری

حسابرسی

11/2

9

11

اول

تحلیل آماری

شنبه

15

17

2005

هاترا

وقوعی

حسابرسی

11/12

13

15

اول

حسابداری مدیریت

یک شنبه

14

16

2001

محسن

خوش طینت

حسابرسی

11/4

13

15

اول

زبان تخصصی

شنبه

13

15

2005

الهام

حمیدی باروق

حسابرسی

10/29

9

11

سوم

تئوری های حسابرسی

یک شنبه

17

20

2002

محمدجواد

صفار سفلائی

حسابرسی

11/7

9

11

سوم

حسابرسی عملیاتی،
عملکرد
(برای دیوان
محاسبات و
بخش عمومی)

یک شنبه

11

14

2002

محمود

لنگری

حسابرسی

10/30

9

11

سوم

بررسی مسائل
کاربردی در
حسابرسی
(پروژه حسابرسی)

یک شنبه

14

17

2002

نظام الدین

رحیمیان

حسابرسی

11/5

9

11

                       

ترم

نام درس

روز

شروع

پایان

کلاس

نام

نام خانوادگی

رشته
گرایش

آزمون

از

تا

اول

تحلیل آماری

شنبه

13

15

2002

هاترا

وقوعی

حسابداری

11/12

13

15

اول

تئوری
حسابداری 1

دو شنبه

16

19

2013

محسن

خوش طینت

حسابداری

11/7

9

11

اول

حسابداری
مدیریت

دو شنبه

13

16

2013

رضوان

حجازی

حسابداری

11/4

13

15

اول

سیستم های
اطلاعاتی
حسابداری

شنبه

15

17

2002

الهام

حمیدی باروق

حسابداری

10/30

13

15

سوم

مباحث جاری
در حسابداری

شنبه

15

17

2003

فرزانه

یوسفی اصل

حسابداری

11/1

9

11

سوم

تصمیم گیری در
مسائل مالی و
سرمایه گذاری

شنبه

17

19

2004

لیلا

زمانی

حسابداری

11/4

9

11

سوم

حسابرسی پیشرفته

شنبه

13

15

2003

نظام الدین

رحیمیان

حسابداری

10/29

13

15

سوم

چارچوب مفاهیم گزارشگری مالی

دو شنبه

14

16

2003

محسن

خوش طینت

حسابداری

11/6

9

11

سوم

حسابداری
بخش عمومی

دو شنبه

16

19

2003

منصورعلی

رحیمی

حسابداری

11/11

13

15

اول

تئوری حسابداری
(1)(پیش نیاز)

پنج شنبه

12

15

3002

محسن

خوش طینت

حسابداری-
دکتری

11/7

9

11

اول

زبان تخصصی(1)
(پیش نیاز)

پنج شنبه

8

10

3002

ایرج

نوروش

حسابداری-
دکتری

11/9

9

11

اول

حسابداری مدیریت
پیشرفته(پیش نیاز)

پنج شنبه

15

18

3002

رضوان

حجازی

حسابداری-
دکتری

11/4

13

15

سوم

تئوری های مالی
و سرمایه گذاری

پنج شنبه

8

10

3001

سید علی

حسینی

حسابداری-
دکتری

11/5

13

15

سوم

اقتصادسنجی
پیشرفته

یک شنبه

17

19

2001

هاترا

وقوعی

حسابداری-
دکتری

10/30

13

15

سوم

روش تحقیق کیفی

پنج شنبه

13

15

3001

رضوان

حجازی

حسابداری-
دکتری

11/13

13

15

سوم

زبان تخصصی
(3)(پیش نیاز)

پنج شنبه

10

12

3001

ایرج

نوروش

حسابداری-
دکتری

11/9

9

11

سوم

فلسفه علم و
روش تحقیق

پنج شنبه

15

17

3001

کاوه

مهرانی

حسابداری-
دکتری

11/11

9

11