کتاب حسابداری بین المللی با همت دانشگاه خاتم ترجمه و منتشر شد