چهارمین مدرسه تابستانی علوم کامپیوتر برگزار می گردد