پانزدهمین همایش اقتصادمقاومتی با مموضوع تولید - اشتغال