هیأت موسس دانشگاه

اعضای محترم هیأت موسس دانشگاه خاتم (غیرانتفاعی-غیردولتی)

 حضرت حجت الاسلام والمسلمین
جناب آقای مصطفی مرسلی
 دکتر رضا ملک زاده
دکترایرج فاضل  دکترعباس انواری
دکترعلی اکبر صالحی دکتر مجید قاسمی