همکاری علمی پروفسور دانیل دنیسون با کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه

همکاری علمی پروفسور دانیل دنیسون با کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه

9 بهمن ماه 1395

کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه در تاریخ 27 بهمن ماه توسط انجمن مدیریت ایران و با همکاری دانشگاه خاتم برگزار می گردد. باستحضار مدیران تراز اول، اساتید،دانشجویان و دانش پژوهان گرامی می رساند جناب آقای پروفسور دانیل دنیسون از نویسندگان و محققان برجسته بین المللی در حوزه فرهنگ سازمانی، به صورت ویژه نتایج تجربیات و تحقیقات ارزشمند خود را به صورت سخنرانی اختصاصی برای افراد شرکت کننده در این کنفرانس ارائه خواهند کرد.
موضوع سخنرانی :

Introducing fundamentals and application of Denison Organizational Culture Model to Iranian organizations and professionals
(By Professor Daniel Denison)

می باشد. این فرصت ارزنده ، امکان کسب اطلاعات مفید و موثر در حوزه فرهنگ سازمانی را برای علاقمندان مطالعه و بررسی های علمی درحوزه فرهنگ سازمانی میسر و ممکن می سازد.