همایش های معتبر ثبت شده در ISC

برگزارکننده همايش: دانشگاه جامع علمی کاریردی سازمان همیاری
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۵-۱۳۹۶/۱۲/۲۵
کد اختصاصی همايش: ۸۳۰۰۲-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه جامع علمی کاریردی سازمان همیاری
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰-۱۳۹۶/۱۲/۲۰
کد اختصاصی همايش: ۹۲۳۰۴-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه جامع علمی کاریردی سازمان همیاری
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰-۱۳۹۶/۱۲/۲۰
کد اختصاصی همايش: ۷۰۲۰۷-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دفتر HSEE وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰-۱۳۹۶/۱۲/۲۰
کد اختصاصی همايش: ۷۱۶۰۱-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه جامع علمی کاریردی سازمان همیاری
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰-۱۳۹۶/۱۲/۲۰
کد اختصاصی همايش: ۸۲۱۰۱-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی هرمزگان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۹-۱۳۹۶/۱۲/۱۹
کد اختصاصی همايش: ۰۱۰۰۲-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: جامعة المصطفی واحد گرگان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۷-۱۳۹۶/۱۲/۱۷
کد اختصاصی همايش: ۰۲۳۰۴-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: پژوهشگاه هوافضا
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶-۱۳۹۶/۱۲/۱۶
کد اختصاصی همايش: ۰۱۰۰۳-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: انجمن علمی(استادان) زبان و ادبیات فارسی و دانشگاه بیرجند
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۷-۱۳۹۶/۱۲/۱۶
کد اختصاصی همايش: ۰۰۸۰۲-۹۶۱۷۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه فرزانگان اصفهان با حمایت انجمن ژئوتکنیک ایران و انجمن مهندسی سازه ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶-۱۳۹۶/۱۲/۱۶
کد اختصاصی همايش: ۱۰۶۰۳-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و دانشگاه فرهنگیان زنجان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۷-۱۳۹۶/۱۲/۱۶
کد اختصاصی همايش: ۸۰۷۰۹-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: گروه معارف اسلامی دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۷-۱۳۹۶/۱۲/۱۶
کد اختصاصی همايش: ۶۱۷۰۳-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۷-۱۳۹۶/۱۲/۱۶
کد اختصاصی همايش: ۲۲۶۰۱-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه جامع علمی کاریردی سازمان همیاری شهرداری ها
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵-۱۳۹۶/۱۲/۱۵
کد اختصاصی همايش: ۷۲۴۰۳-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۷-۱۳۹۶/۱۲/۱۵
کد اختصاصی همايش: ۱۱۱۰۴-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش:  مجتمع آموزش عالي بم
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۷-۱۳۹۶/۱۲/۱۵
کد اختصاصی همايش: ۰۰۳۰۱-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: انجمن الکتروشیمی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶-۱۳۹۶/۱۲/۱۵
کد اختصاصی همايش: ۰۲۴۰۵-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی انرژی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۱-۱۳۹۶/۱۲/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۶۱۳۰۸-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی علامه خویی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰-۱۳۹۶/۱۲/۱۰
کد اختصاصی همايش: ۶۰۷۰۲-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه اردکان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰-۱۳۹۶/۱۲/۱۰
کد اختصاصی همايش: ۷۰۴۰۴-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰-۱۳۹۶/۱۲/۱۰
کد اختصاصی همايش: ۸۱۵۰۲-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰-۱۳۹۶/۱۲/۱۰
کد اختصاصی همايش: ۰۱۶۰۱-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰-۱۳۹۶/۱۲/۱۰
کد اختصاصی همايش: ۹۱۳۰۱-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰-۱۳۹۶/۱۲/۰۹
کد اختصاصی همايش: ۹۰۴۰۴-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰-۱۳۹۶/۱۲/۰۹
کد اختصاصی همايش: ۰۲۱۰۱-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۱-۱۳۹۶/۱۲/۰۹
کد اختصاصی همايش: ۰۰۴۰۱-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی مشهد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰-۱۳۹۶/۱۲/۰۹
کد اختصاصی همايش: ۱۰۴۰۲-۹۶۱۷۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه خلیج فارس
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۰۹-۱۳۹۶/۱۲/۰۹
کد اختصاصی همايش: ۸۰۲۰۳-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه گیلان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰-۱۳۹۶/۱۲/۰۹
کد اختصاصی همايش: ۲۲۸۰۲-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۰۹-۱۳۹۶/۱۲/۰۹
کد اختصاصی همايش: ۵۲۸۰۳-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه شهید چمران اهواز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۱-۱۳۹۶/۱۲/۰۸
کد اختصاصی همايش: ۵۰۲۰۲-۹۶۱۶۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه محقق اردبیلی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۰۸-۱۳۹۶/۱۲/۰۸
کد اختصاصی همايش: ۰۲۹۰۵-۹۶۱۶۱

برگزارکننده همايش: دانشگاه تربیت مدرس
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۰۹-۱۳۹۶/۱۲/۰۸
کد اختصاصی همايش: ۸۰۷۰۳-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۰۹-۱۳۹۶/۱۲/۰۸
کد اختصاصی همايش: ۱۱۱۰۳-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: انجمن آهن و فولاد ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۰۹-۱۳۹۶/۱۲/۰۸
کد اختصاصی همايش: ۹۱۳۰۳-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: موسسه تحقیقات خاک و آب
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۰۸-۱۳۹۶/۱۲/۰۷
کد اختصاصی همايش: ۷۳۰۰۲-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی سجاد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۰۵-۱۳۹۶/۱۲/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۸۱۲۰۳-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه ایت ا... العظمی بروجردی (ره)
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۰۵-۱۳۹۶/۱۲/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۹۲۶۰۱-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه تبریز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۰۳-۱۳۹۶/۱۲/۰۳
کد اختصاصی همايش: ۰۱۸۰۴-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: دانشگاه فرهنگیان استان همدان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۰۳-۱۳۹۶/۱۲/۰۳
کد اختصاصی همايش: ۷۰۹۰۱-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه ارومیه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۰۲-۱۳۹۶/۱۲/۰۲
کد اختصاصی همايش: ۷۰۲۰۵-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۰۳-۱۳۹۶/۱۲/۰۲
کد اختصاصی همايش: ۹۰۵۰۱-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: گروه فیزیک دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۰۴-۱۳۹۶/۱۲/۰۲
کد اختصاصی همايش: ۱۱۶۰۲-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹-۱۳۹۶/۱۱/۲۹
کد اختصاصی همايش: ۹۰۴۰۵-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: انجمن مهندسی سازه ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹-۱۳۹۶/۱۱/۲۸
کد اختصاصی همايش: ۸۱۲۰۱-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۲۶-۱۳۹۶/۱۱/۲۶
کد اختصاصی همايش: ۱۰۵۰۲-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: دانشگاه گلستان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۲۶-۱۳۹۶/۱۱/۲۶
کد اختصاصی همايش: ۵۲۱۰۴-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: انجمن الکتروشیمی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵-۱۳۹۶/۱۱/۲۵
کد اختصاصی همايش: ۰۲۹۰۱-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر و انجمن علمي سيستم هاي سطوح آبگير باران ايران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۲۶-۱۳۹۶/۱۱/۲۵
کد اختصاصی همايش: ۰۳۱۰۱-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: دانشگاه تبریز و انجمن علمی حقوق اساسی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵-۱۳۹۶/۱۱/۲۵
کد اختصاصی همايش: ۰۱۸۰۳-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵-۱۳۹۶/۱۱/۲۴
کد اختصاصی همايش: ۰۳۱۰۴-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: انجمن کواترنری ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵-۱۳۹۶/۱۱/۲۴
کد اختصاصی همايش: ۱۰۸۰۴-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: دانشگاه جامع علمی کاربردی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵-۱۳۹۶/۱۱/۲۴
کد اختصاصی همايش: ۷۱۸۰۱-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵-۱۳۹۶/۱۱/۲۴
کد اختصاصی همايش: ۶۱۷۰۴-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه حضرت آیت اله العظمی بروجردی (ره)
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۲۶-۱۳۹۶/۱۱/۲۴
کد اختصاصی همايش: ۹۲۶۰۲-۹۶۱۶۰

برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی کاویان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱-۱۳۹۶/۱۱/۲۱
کد اختصاصی همايش: ۷۱۲۰۲-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی جامی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۹-۱۳۹۶/۱۱/۱۹
کد اختصاصی همايش: ۷۲۶۰۱-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی جامی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸-۱۳۹۶/۱۱/۱۸
کد اختصاصی همايش: ۷۲۶۰۲-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: موسسه الحکمة وابسته به جامعة المصطفی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸-۱۳۹۶/۱۱/۱۸
کد اختصاصی همايش: ۷۱۹۰۶-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: انجمن علمی فلسفه دین ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸-۱۳۹۶/۱۱/۱۷
کد اختصاصی همايش: ۹۰۴۰۲-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸-۱۳۹۶/۱۱/۱۷
کد اختصاصی همايش: ۱۱۴۰۳-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره)
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵-۱۳۹۶/۱۱/۱۵
کد اختصاصی همايش: ۸۳۰۰۳-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه هرمزگان با همکاری پارک زیست فناوری خلیج فارس
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶-۱۳۹۶/۱۱/۱۵
کد اختصاصی همايش: ۸۲۱۰۳-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی تاکستان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲-۱۳۹۶/۱۱/۱۲
کد اختصاصی همايش: ۰۰۷۰۱-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲-۱۳۹۶/۱۱/۱۲
کد اختصاصی همايش: ۱۱۳۰۱-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: مؤسسه پژوهشگران اندیشمند
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۳-۱۳۹۶/۱۱/۱۲
کد اختصاصی همايش: ۴۲۳۰۳-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه حکیم سبزواری
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲-۱۳۹۶/۱۱/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۲۰۷۰۷-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی شاهرود
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱-۱۳۹۶/۱۱/۱۰
کد اختصاصی همايش: ۷۳۰۰۳-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه حضرت آیت ا... العظمی بروجردی (ره)
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۰۹-۱۳۹۶/۱۱/۰۹
کد اختصاصی همايش: ۲۲۰۰۳-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: انجمن ایرانی تاریخ و بخش تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان با مشارکت دیگر مراکز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۰۵-۱۳۹۶/۱۱/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۸۲۱۰۲-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه گنبد کاووس
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۰۵-۱۳۹۶/۱۱/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۶۱۹۰۲-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه شهیدچمران اهواز - سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴-۱۳۹۶/۱۱/۰۴
کد اختصاصی همايش: ۶۱۳۰۲-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: انجمن فیزیک ایران و دانشگاه صنعتی اصفهان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۰۵-۱۳۹۶/۱۱/۰۴
کد اختصاصی همايش: ۱۰۸۰۳-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۰۵-۱۳۹۶/۱۱/۰۴
کد اختصاصی همايش: ۹۱۳۰۶-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: شرکت کنترل کیفیت هوا تهران ،دانشگاه صنعتی شریف، انجمن علمی هوای پاک ایران ،هسته پژوهشی سوخت، احتراق و آلایندگی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴-۱۳۹۶/۱۱/۰۳
کد اختصاصی همايش: ۰۲۹۰۴-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی زند شیراز، دانشگاه شیراز، مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان دانشگاه فردوسی مشهد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۰۱-۱۳۹۶/۱۱/۰۱
کد اختصاصی همايش: ۶۲۱۰۲-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۰/۲۹-۱۳۹۶/۱۰/۲۹
کد اختصاصی همايش: ۷۰۸۰۵-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره)
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۰/۲۸-۱۳۹۶/۱۰/۲۸
کد اختصاصی همايش: ۱۰۱۰۱-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: دانشگاه پیام نورخراسان رضوی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۰/۲۸-۱۳۹۶/۱۰/۲۷
کد اختصاصی همايش: ۱۰۱۰۴-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: دانشگاه یزد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۰/۲۸-۱۳۹۶/۱۰/۲۷
کد اختصاصی همايش: ۹۱۰۰۲-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی اصفهان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷-۱۳۹۶/۱۰/۲۷
کد اختصاصی همايش: ۳۰۵۰۳-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه علم و فناوری مازندران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷-۱۳۹۶/۱۰/۲۵
کد اختصاصی همايش: ۰۱۵۰۴-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: انجمن مطالعات برنامه درسی ایران- سازمان پژوهشی رهپو
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۰/۲۱-۱۳۹۶/۱۰/۲۰
کد اختصاصی همايش: ۹۱۳۰۲-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه پیام نور
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۰/۲۱-۱۳۹۶/۱۰/۱۹
کد اختصاصی همايش: ۱۰۱۰۳-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸-۱۳۹۶/۱۰/۱۶
کد اختصاصی همايش: ۷۰۳۰۶-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی راهیان نوین دانش
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۵-۱۳۹۶/۱۰/۱۴
کد اختصاصی همايش: ۱۱۴۰۱-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۴-۱۳۹۶/۱۰/۱۳
کد اختصاصی همايش: ۸۲۸۰۲-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: انجمن بیوانفورماتیک ایران با همکاری دانشگاه تربیت مدرس
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۵-۱۳۹۶/۱۰/۱۳
کد اختصاصی همايش: ۵۳۰۰۴-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: موزه ملی علوم و فناوری ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۴-۱۳۹۶/۱۰/۱۲
کد اختصاصی همايش: ۶۲۰۰۸-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی قم
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۰/۰۷-۱۳۹۶/۱۰/۰۷
کد اختصاصی همايش: ۹۰۴۰۱-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی توس
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۰/۰۷-۱۳۹۶/۱۰/۰۷
کد اختصاصی همايش: ۰۳۱۰۲-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: دبیرخانه کنفرانس
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۰/۰۶-۱۳۹۶/۱۰/۰۶
کد اختصاصی همايش: ۹۱۳۰۵-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: انجمن جامعه شناسی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۰/۰۷-۱۳۹۶/۱۰/۰۶
کد اختصاصی همايش: ۰۱۷۰۱-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: دبیرخانه دائمی کنگره با اخذ مجوز کنگره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۰/۰۷-۱۳۹۶/۱۰/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۶۲۰۰۶-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: مرکز تحقیقات بتن(متب)،
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۰/۰۶-۱۳۹۶/۱۰/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۶۱۸۰۶-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: جهاددانشگاهی سازمان تهران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۰/۰۷-۱۳۹۶/۱۰/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۶۱۲۰۱-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: انجمن ایرانی تاریخ
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵-۱۳۹۶/۱۰/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۸۱۴۰۱-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۰/۰۳-۱۳۹۶/۱۰/۰۳
کد اختصاصی همايش: ۸۲۹۰۱-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه های یزد، بوعلی سینا همدان، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال و شبکه پژوهشگران ایرانی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۰/۰۱-۱۳۹۶/۱۰/۰۱
کد اختصاصی همايش: ۰۲۹۰۳-۹۶۱۷۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه های یزد، بوعلی سینا همدان، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال و شبکه پژوهشگران ایرانی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۰/۰۱-۱۳۹۶/۱۰/۰۱
کد اختصاصی همايش: ۰۲۹۰۵-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۰/۰۱-۱۳۹۶/۱۰/۰۱
کد اختصاصی همايش: ۶۲۴۰۱-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری تبریز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰-۱۳۹۶/۰۹/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۷۰۳۰۴-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: پارک علم و فناوری استان قزوین
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰-۱۳۹۶/۰۹/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۶۱۳۰۵-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰-۱۳۹۶/۰۹/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۷۳۰۰۱-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰-۱۳۹۶/۰۹/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۰۱۶۰۲-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی صالحان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰-۱۳۹۶/۰۹/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۹۱۱۰۱-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشکده فیزیک-دانشگاه صنعتی شریف
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۰/۰۱-۱۳۹۶/۰۹/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۹۲۳۰۳-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: انجمن علمی پویاشناسی سامانه ها
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰-۱۳۹۶/۰۹/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۱۰۴۰۱-۹۶۱۷۱
برگزارکننده همايش: شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰-۱۳۹۶/۰۹/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۵۲۹۰۳-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی شاهرود با همکاری قطب علمی پردازش سگینال ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰-۱۳۹۶/۰۹/۲۹
کد اختصاصی همايش: ۶۰۷۰۵-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه شهید چمران اهواز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۲۹-۱۳۹۶/۰۹/۲۹
کد اختصاصی همايش: ۱۱۸۰۲-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: دانشگاه فنی و حرفه ای- دانشکده فنی و حرفه ای بروجن
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰-۱۳۹۶/۰۹/۲۹
کد اختصاصی همايش: ۰۰۹۰۱-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: دبیرخانه دائمی کنگره حقوق شهروندی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۲۹-۱۳۹۶/۰۹/۲۹
کد اختصاصی همايش: ۸۰۷۰۱-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: پژوهشکده مدیریت و توسعه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۲۹-۱۳۹۶/۰۹/۲۹
کد اختصاصی همايش: ۸۰۷۰۵-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰-۱۳۹۶/۰۹/۲۹
کد اختصاصی همايش: ۶۱۲۰۴-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰-۱۳۹۶/۰۹/۲۹
کد اختصاصی همايش: ۶۱۹۰۵-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۲۹-۱۳۹۶/۰۹/۲۹
کد اختصاصی همايش: ۶۱۳۰۳-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: دبیرخانه کنفرانس
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۲۸-۱۳۹۶/۰۹/۲۸
کد اختصاصی همايش: ۸۰۷۰۳-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰-۱۳۹۶/۰۹/۲۸
کد اختصاصی همايش: ۸۰۸۰۱-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۲۹-۱۳۹۶/۰۹/۲۸
کد اختصاصی همايش: ۹۲۷۰۱-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی شهید عباسپور-انجمن آب و فاضلاب ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۲۹-۱۳۹۶/۰۹/۲۸
کد اختصاصی همايش: ۱۰۶۰۵-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: انستیتو پاستور ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰-۱۳۹۶/۰۹/۲۷
کد اختصاصی همايش: ۱۱۱۰۲-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۲۷-۱۳۹۶/۰۹/۲۷
کد اختصاصی همايش: ۱۱۵۰۱-۹۵۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۲۶-۱۳۹۶/۰۹/۲۶
کد اختصاصی همايش: ۰۲۲۰۱-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: دانشگاه کاشان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۲۷-۱۳۹۶/۰۹/۲۵
کد اختصاصی همايش: ۷۱۰۰۲-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: مرگز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۲۳-۱۳۹۶/۰۹/۲۳
کد اختصاصی همايش: ۷۱۲۰۴-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان- اداره آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۲۳-۱۳۹۶/۰۹/۲۳
کد اختصاصی همايش: ۸۰۷۰۲-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: مؤسسه آموزش عالی روزبهان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۲۳-۱۳۹۶/۰۹/۲۳
کد اختصاصی همايش: ۶۱۸۰۵-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۲۳-۱۳۹۶/۰۹/۲۳
کد اختصاصی همايش: ۰۲۳۰۳-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۲۳-۱۳۹۶/۰۹/۲۳
کد اختصاصی همايش: ۹۲۶۰۲-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۲۴-۱۳۹۶/۰۹/۲۳
کد اختصاصی همايش: ۹۱۱۰۲-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی جامی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۲۳-۱۳۹۶/۰۹/۲۳
کد اختصاصی همايش: ۸۲۹۰۳-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۲۳-۱۳۹۶/۰۹/۲۳
کد اختصاصی همايش: ۱۰۷۰۱-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۲۳-۱۳۹۶/۰۹/۲۳
کد اختصاصی همايش: ۲۰۷۰۳-۹۶۱۶۱

برگزارکننده همايش: دانشگاه شهید بهشتی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۲۳-۱۳۹۶/۰۹/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۱۰۶۰۶-۹۶۱۷۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه پیام نورخراسان رضوی-استانداری خراسان رضوی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲-۱۳۹۶/۰۹/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۸۳۰۰۱-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی اراک-وزارت نیرو
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۲۳-۱۳۹۶/۰۹/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۶۱۳۰۴-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش:    انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی  ایران با همکاری دانشگاه ازاد اسلامی واحد یاسوج
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۲۳-۱۳۹۶/۰۹/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۶۲۱۰۳-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: پژوهشکده مدیریت و توسعه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲-۱۳۹۶/۰۹/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۸۲۲۰۵-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل و انجمن ماهی شناسی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۲۳-۱۳۹۶/۰۹/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۷۲۵۰۴-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه رازی و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲-۱۳۹۶/۰۹/۲۱
کد اختصاصی همايش: ۷۰۳۰۲-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲-۱۳۹۶/۰۹/۲۱
کد اختصاصی همايش: ۹۰۴۰۶-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: انجمن علمی دانشجویی روان شناسی و دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲-۱۳۹۶/۰۹/۲۱
کد اختصاصی همايش: ۵۱۶۰۱-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه جیرفت
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲-۱۳۹۶/۰۹/۲۰
کد اختصاصی همايش: ۲۰۶۰۳-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹-۱۳۹۶/۰۹/۱۸
کد اختصاصی همايش: ۳۱۸۰۱-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دادگستری استان اصفهان و اتاق بازرگانی اصفهان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶-۱۳۹۶/۰۹/۱۸
کد اختصاصی همايش: ۸۲۲۰۲-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۱۶-۱۳۹۶/۰۹/۱۶
کد اختصاصی همايش: ۰۳۰۰۱-۹۵۱۶۱

برگزارکننده همايش: دانشگاه جهرم
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۱۶-۱۳۹۶/۰۹/۱۵
کد اختصاصی همايش: ۰۰۳۰۴-۹۵۱۶۱

برگزارکننده همايش: دانشگاه شیراز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۱۷-۱۳۹۶/۰۹/۱۵
کد اختصاصی همايش: ۱۳۰۰۳-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۱۷-۱۳۹۶/۰۹/۱۵
کد اختصاصی همايش: ۷۰۲۰۱-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه پیام نور مرکز کبودرآهنگ
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۱۴-۱۳۹۶/۰۹/۱۴
کد اختصاصی همايش: ۹۲۶۰۳-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: مرکز پژوش های فرهنگی آذربایجان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۱۵-۱۳۹۶/۰۹/۱۴
کد اختصاصی همايش: ۲۱۸۰۶-۹۶۱۶۱

برگزارکننده همايش: شورای زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۱۴-۱۳۹۶/۰۹/۱۴
کد اختصاصی همايش: ۵۱۰۰۱-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۱۷-۱۳۹۶/۰۹/۱۳
کد اختصاصی همايش: ۷۰۲۰۸-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: انجمن مالی اسلامی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۱۲-۱۳۹۶/۰۹/۱۲
کد اختصاصی همايش: ۹۲۳۰۱-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۱۲-۱۳۹۶/۰۹/۱۲
کد اختصاصی همايش: ۵۰۸۰۵-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه دولتی یاسوج و انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۱۲-۱۳۹۶/۰۹/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۷۰۴۰۲-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی نوین
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹-۱۳۹۶/۰۹/۰۹
کد اختصاصی همايش: ۷۰۳۰۱-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه فنی و حرفه ای - کشاورزی دماوند
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹-۱۳۹۶/۰۹/۰۹
کد اختصاصی همايش: ۶۲۵۰۲-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: موسسه اموزش عالی کاویان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹-۱۳۹۶/۰۹/۰۹
کد اختصاصی همايش: ۷۰۲۰۲-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی سجاد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹-۱۳۹۶/۰۹/۰۹
کد اختصاصی همايش: ۶۱۲۰۳-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹-۱۳۹۶/۰۹/۰۹
کد اختصاصی همايش: ۰۱۸۰۵-۹۶۱۷۱
برگزارکننده همايش: انجمن زبانشناسی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹-۱۳۹۶/۰۹/۰۹
کد اختصاصی همايش: ۰۲۹۰۲-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: جامعه المصطفی العالمیه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹-۱۳۹۶/۰۹/۰۹
کد اختصاصی همايش: ۹۲۶۰۳-۹۶۱۶۰

برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی کرمان-کرمان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹-۱۳۹۶/۰۹/۰۹
کد اختصاصی همايش: ۱۲۱۰۲-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه علمی کاربردی مرکز زغالسنگ کرمان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹-۱۳۹۶/۰۹/۰۸
کد اختصاصی همايش: ۵۱۳۰۱-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹-۱۳۹۶/۰۹/۰۸
کد اختصاصی همايش: ۰۱۷۰۲-۹۶۱۷۱

برگزارکننده همايش: دانشگاه گنبد کاووس و انجمن علمی نقد ادبی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۰۸-۱۳۹۶/۰۹/۰۸
کد اختصاصی همايش: ۶۱۹۰۱-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: انجمن آموزش عالی ایران، موسسه رهپو ، سازمان سنجش آموزش کشور
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۰۸-۱۳۹۶/۰۹/۰۸
کد اختصاصی همايش: ۷۱۷۰۲-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه الزهرا سلام الله علیها
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۰۸-۱۳۹۶/۰۹/۰۷
کد اختصاصی همايش: ۰۲۵۰۳-۹۶۱۶۱

برگزارکننده همايش: انجمن تونل ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۰۸-۱۳۹۶/۰۹/۰۶
کد اختصاصی همايش: ۷۲۴۰۶-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش:  کتاب‌خانه ملی جمهوری اسلامی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۰۷-۱۳۹۶/۰۹/۰۶
کد اختصاصی همايش: ۷۰۳۰۵-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۰۵-۱۳۹۶/۰۹/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۵۱۴۰۱-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه حضرت معصومه (س)
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۰۲-۱۳۹۶/۰۹/۰۲
کد اختصاصی همايش: ۴۱۲۰۲-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: انجمن آموزش وپرورش تطبیقی ایران و دانشگاه لرستان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۰۳-۱۳۹۶/۰۹/۰۲
کد اختصاصی همايش: ۶۱۴۰۱-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: بنیاد ملی بازیهای رایانه ای
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۰۳-۱۳۹۶/۰۹/۰۲
کد اختصاصی همايش: ۷۲۴۰۷-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه ایوان کی، موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت،شرکت مهندسی تحلیل گران نرم افزاری آلا
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۰۲-۱۳۹۶/۰۹/۰۲
کد اختصاصی همايش: ۷۲۵۰۱-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۰۲-۱۳۹۶/۰۹/۰۲
کد اختصاصی همايش: ۷۱۶۰۲-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۰۲-۱۳۹۶/۰۹/۰۲
کد اختصاصی همايش: ۸۲۲۰۴-۹۶۱۷۰

برگزارکننده همايش: دانشگاه بین المللی امام خمینی - پژوهشکده آینده پژوهی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۰۲-۱۳۹۶/۰۹/۰۲
کد اختصاصی همايش: ۸۰۱۰۱-۹۶۱۷۰