هفدهمین همایش اقتصادمقاومتی، مقایسه مفهومی با اقتصاد متعارف