مقطع دکتری

 

فلسفه علم و روش تحقیق

پنج شنبه

8

10

احمد

علی اکبرمسگری

حسابداری-حسابداری

تئوری ها و پژوهش ها
در حسابداری مدیریت

پنج شنبه

8

10

رضوان

حجازی

حسابداری-حسابداری

مبانی حسابداری
مدیریت(پیش نیاز)

پنج شنبه

10

13

رضوان

حجازی

حسابداری-حسابداری

تئوری حسابداری
(1)(پیش نیاز)

چهارشنبه

16

19

محسن

خوش طینت نیک نیت

حسابداری-حسابداری

تئوری های مالی
و سرمایه گذاری

دو شنبه

18

20

سعید

رحیمیان

حسابداری-حسابداری

زبان تخصصی(3)
(پیش نیاز)

پنج شنبه

10

12

ایرج

نوروش

حسابداری-حسابداری

روش تحقیق کیفی

پنج شنبه

13

15

رضوان

حجازی

حسابداری-حسابداری

پژوهش در کنترل های
داخلی و ریسک

پنج شنبه

13

15

نظام الدین

رحیمیان

حسابداری-حسابداری

پژوهش های جاری
حسابداری

پنج شنبه

10

12

محسن

خوش طینت نیک نیت

حسابداری-حسابداری

زبان تخصصی(1)
(پیش نیاز)

پنج شنبه

8

10

ایرج

نوروش

حسابداری-حسابداری

استانداردهای حسابرسی
(پیش نیاز)

چهارشنبه

13

16

نظام الدین

رحیمیان

حسابداری-حسابداری

اقتصادسنجی پیشرفته

دوشنبه

16

18

هاترا

وقوعی

حسابداری-حسابداری

تاریخ فلسفه قرون وسطی

پنج شنبه

13

15

احمد

علی اکبرمسگری

فلسفه معاصر

مسائل مهم عرفان
و کلام اسلامی

شنبه

10:30

12:30

سید مصطفی

محقق احمدآبادی

فلسفه معاصر

مسائل مهم فلسفه عصر جدید

شنبه

8:30

10:30

شهین

اعوانی

فلسفه معاصر

مسائل مهم فلسفه یونان
و قرون وسطی

پنج شنبه

14

16

ایمان

شفیع بیگ

فلسفه معاصر

تاریخ فلسفه معاصر 2

سه شنبه

9

12

نیره سادات

میرموسی

فلسفه معاصر

متون فلسفی به
زبان عربی 1

پنج شنبه

10

12

زهره

معماری

فلسفه معاصر

متون فلسفی به
زبان انگلیسی 1

شنبه

10

12

سیدامیرعلی

موسویان

فلسفه معاصر

تاریخ فلسفه معاصر 1

پنج شنبه

10

13

احمد

علی اکبرمسگری

فلسفه معاصر

تاریخ فلسفه یونان و رم

چهارشنبه

14

17

ایمان

شفیع بیگ

فلسفه معاصر

فلسفه مشاء (جبرانی)

شنبه

8

10

لیلا

کیان خواه

فلسفه معاصر

زبان مشترک
معماری و سایر هنرها

چهارشنبه

8

11

سیمون

آیوازیان

معماری- معماری

مباحث منتخب در
معماری منطبق با اقلیم

چهارشنبه

11

14

داراب

دیبا

معماری- معماری

زبان عمومی

سه شنبه

11

14

کیانا

ژاله

معماری- معماری

مطالعات تطبیقی
در معماری

سه شنبه

14

17

سعید

حقیر

معماری- معماری

روش تحقیق پیشرفته

سه شنبه

17

19

امیر

فرجی

معماری- معماری