معرفی کادر امور آموزشی

پرسنل آموزش دانشگاه خاتم

سمت

 دکتر بهاءالدین شریعت

معاون آموزشی و پژوهشی

 دکتر ندا معنوی زاده

مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی

شادی شریعت

کارشناس رشته های مهندسی صنایع، حسابداری، مدیریت مالی- بانکداری و زبانانگلیسی

نسیم تقوی فرد

  کارشناس رشته های مهندسی مالی، حسابرسی، مدیریت بازرگانی، مدیریت امور بانکی و MBA

الهام ابراهیمی

کارشناس ارتباط با اساتید