مدیران دانشگاه

مدیران دانشگاه خاتم (غیرانتفاعی-غیردولتی)

دکترمجید قاسمی
ریاست دانشگاه

بهاءالدین شریعت
معاونت آموزشی و پژوهشی
احمد محمودیان
معاونت توسعه مدیریت و منابع
حضرت آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد (احمدآبادی)
رئیس دانشکده علوم انسانی
دكترسیدمحمدتقی بطحایی
رئیس دانشکده فنی و مهندسی
دكترمحسن خوش­ طینت پاک نیت
رئیس دانشکده علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی