مدیران

مدیران دانشگاه خاتم غیرانتفاعی-غیردولتی خاتم

  • ریاست : دکتر مجید قاسمی
  • قائم مقام ریاست : دکتر سید مرتضی سید ریحانی
  • معاون آموزشی و پژوهشی : بهاءالدین شریعت
  • معاون توسعه مدیریت و منابع : احمد محمودیان