مدیران

مدیران دانشگاه خاتم غیرانتفاعی-غیردولتی خاتم

دکتر مجید قاسمی
ریاست دانشگاه

بهاءالدین شریعت
معاونت آموزشی و پژوهشی
احمد محمودیان
معاونت توسعه مدیریت و منابع