مدیران

مدیران دانشگاه خاتم غیرانتفاعی-غیردولتی خاتم

دکتر مجید قاسمی
ریاست دانشگاه

دکتر سید مرتضی سید ریحانی
قائم مقام ریاست دانشگاه
بهاءالدین شریعت
معاونت آموزشی و پژوهشی
احمد محمودیان
معاونت توسعه مدیریت و منابع