مدرسه زمستانی علوم داده 13 الی 17 بهمن ماه 1398 برگزار می گردد