مدرسه تابستانی دانشگاه خاتم: سیستم های سایبرفیزیکال