قوانین و مقررات مربوط به اعضای هیات علمی

قوانین و مقررات مربوط به اعضای هیات علمی مصوب اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران.

نام

عنوان

سال

 

 

آيين‌نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي (جدید)

شيوه‌نامه اجرايي آيين‌نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي 1395

وزیر علوم

آیین نامه ها

آيين‌نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي

شيوه‌نامه اجرايي آيين‌نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي

1390

وزیر علوم

آیین نامه ها

اجازه ادامه تحصيل هيأت علمي

قانون اجازه ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلي بالاتر به مشمولان قانون نحوه تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي كشور (اعم از دولتي و غيردولتي)

1372

مجلس شورای اسلامی

قانون

استخدامي اعضاي هيأت علمي

آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي، پژوهشي و فناوري

 

وزیر علوم

آیین نامه ها

تشكيل هيأت‌عالي جذب اعضاي هيأت علمي

آيين‌نامه تشكيل هيأت‌عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي كشور با اصلاحات بعدي

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی

تصویب نامه

تشکيل مرکز امور هيأت علمي

تشکيل مرکز امور هيأت علمي در دانشگاه آزاد اسلامي

1391

مجلس شورای اسلامی

تصویب نامه

تشکيل کارگروه بررسي صلاحيت عمومي استاني

آيين‌نامه تشکيل کارگروه بررسي صلاحيت عمومي استاني مؤسسات آموزش‌عالي و پژوهشي

1390

مجلس شورای اسلامی

تصویب نامه

تفويض اختيار بررسي ضوابط بازنشستگي

ماده واحده تفويض اختيار بررسي ضوابط بازنشستگي اساتيد دانشگاه‌ها و مؤسسات و مراكز آموزش‌عالي به وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

1390

شورای عالی انقلاب فرهنگی

تصویب نامه

تكريم استادان بازنشسته دانشگاه ها

آيين‌نامه تكريم استادان بازنشسته دانشگاه‌ها

1385

شورای عالی انقلاب فرهنگی

تصویب نامه

جذب استاني اعضاي هيأت علمي جامع علمي- کاربردي

دستورالعمل تشکيل هيأت‌هاي اجرايي جذب استاني اعضاي هيأت علمي (مدرسان) مراکز دانشگاه جامع علمي- کاربردي

 

مجلس شورای اسلامی

تصویب نامه

جذب هيأت علمي مراکز دانشگاه پيام‌نور

دستورالعمل تشکيل هيأت‌هاي اجرايي استاني جذب هيأت علمي مراکز دانشگاه پيام‌نور

1390

مجلس شورای اسلامی

آئین نامه داخلی مجلس

جذب و تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي

دستورالعمل اجرايي جذب و تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي عالي و پژوهشي

 

مجلس شورای اسلامی

تصویب نامه

رتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي

آيين‌نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي مؤسسه‌هاي آموزشي و پژوهشي

1389

شورای عالی انقلاب فرهنگی

تصویب نامه

رسيدگي به شکايات داوطلبان

دستورالعمل نحوه رسيدگي به شکايات داوطلبان و ساير مشمولين ماده 5 آيين‌نامه تشكيل هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي كشور

1391

مجلس شورای اسلامی

تصویب نامه

فرصت‌هاي مطالعاتي براي اعضاي هيأت علمي

آيين‌نامه استفاده از فرصت‌هاي مطالعاتي براي اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي و پژوهشي

1389

وزیر علوم

آیین نامه ها

قانون نحوه تأمين هيأت علميباز کردن منو

قانون نحوه تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي كشور مصوب

1365

مجلس شورای اسلامی

تصویب نامه

گردهمايي‌هاي بين‌المللي

آيين‌نامه نحوه‌ برگزاري گردهمايي‌هاي بين‌المللي

1380

هیات وزیران

تصویب نامه

نحوه انتخاب اعضاي هيأت علمي نمونه

دستورالعمل نحوه انتخاب اعضاي هيأت علمي نمونه کشوري

1388

وزیر علوم

آیین نامه ها

نحوه تأمين اعضاي هيأت علمي خارجي

آيين‌نامه نحوه تأمين اعضاي هيأت علمي خارجي مورد نياز مؤسسات آموزشي و پژوهشي

1370

هیات وزیران

تصویب نامه

نحوه تأمين هيأت علمي

آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي و تحقيقاتي كشور

1365

هیات وزیران

تصویب نامه

وظايف و تركيب هيأت‌هاي مركزي و اجرايي

اهداف، وظايف و تركيب هيأت‌هاي مركزي و اجرايي جذب هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي

 

مجلس شورای اسلامی

تصویب نامه

 

 

قوانین و مقررات آموزشی مصوب اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران.

 

آيين نامه آزمون دوره دكتري نيمه متمركز

آيين نامه آزمون دوره دكتري نيمه متمركز

1393

وزیر علوم

آیین نامه ها

آيين‌نامه آزمون‌هاي نيمه متمرکز ورودي دوره دکتري

آيين‌نامه آزمون‌هاي نيمه متمرکز ورودي دوره دکتري

1389

وزیر علوم

آیین نامه ها

آيين‌نامه آموزش‌هاي علمي- كاربردي

آيين‌نامه آموزش‌هاي علمي- كاربردي

1374

شورای عالی انقلاب فرهنگی

آیین نامه ها

آيين‌نامه اجرايي دروس پيش‌نياز دانشگاهي

آيين‌نامه اجرايي دروس پيش‌نياز دانشگاهي براي دانشجويان دوره‌هاي كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته تمام رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي

1373

شوراي‌عالي برنامه‌ريزي

آیین نامه ها

آيين‌نامه اجرايي قانون اعطاي مدرك كارشناسي و بالاتر به حافظان كل قرآن مجيد

آيين‌نامه اجرايي قانون اعطاي مدرك كارشناسي و بالاتر به حافظان كل قرآن مجيد

1376

هیات وزیران

تصویب نامه

آيين‌نامه ارايه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره‌هاي تحصيلي بالاتر

آيين‌نامه ارايه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره‌هاي تحصيلي بالاتر

1390

وزیر علوم

آیین نامه ها

آيين‌نامه ارزشيابي صلاحيت علمي خبرگان بدون مدرک دانشگاهي

آيين‌نامه ارزشيابي صلاحيت علمي خبرگان بدون مدرک دانشگاهي

1368

شورای عالی انقلاب فرهنگی

تصویب نامه

آيين‌نامه برگزاري دوره‌هاي مشترک آموزش‌عالي با همکاري دانشگاه‌هاي خارجي

آيين‌نامه برگزاري دوره‌هاي مشترک آموزش‌عالي با همکاري دانشگاه‌هاي خارجي

1391

شوراي گسترش آموزش‌عالي

تصویب نامه

آيين‌نامه پذيرش برگزيدگان علمي دوره کارشناسي براي ورود به دوره دکتري

آيين‌نامه پذيرش برگزيدگان علمي دوره کارشناسي براي ورود به دوره دکتري

1391

شوراي‌عالي برنامه‌ريزي

آیین نامه ها

آيين‌نامه تأسيس مؤسسات آموزش‌عالي وابسته به سازمان‌هاي دولتي

آيين‌نامه تأسيس مؤسسات آموزش‌عالي وابسته به سازمان‌هاي دولتي

1364

شورای عالی انقلاب فرهنگی

تصویب نامه

آيين‌نامه تشكيل كلاس‌هاي پيش‌نياز دروس دانشگاهي

آيين‌نامه تشكيل كلاس‌هاي پيش‌نياز دروس دانشگاهي براي دانشجويان دوره‌هاي كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته

1370

شوراي‌عالي برنامه‌ريزي

آیین نامه ها

آيين‌نامه تشکيل شوراي تخصصي تحول و ارتقاي علوم انساني

آيين‌نامه تشکيل شوراي تخصصي تحول و ارتقاي علوم انساني

1388

شورای عالی انقلاب فرهنگی

تصویب نامه

آيين‌نامه دوره دكترا (Ph.D) 1384

آيين‌نامه دوره دكترا (Ph.D)

1343

شوراي‌عالي برنامه‌ريزي

آیین نامه ها

آيين‌نامه دوره دكترا (Ph.D)1388

آيين‌نامه دوره دكترا (Ph.D)

1388

شوراي‌عالي برنامه‌ريزي

آیین نامه ها

آيين‌نامه دوره دکترا (Ph.D)

آيين‌نامه دوره دکترا (Ph.D)

1389

شوراي‌عالي برنامه‌ريزي

آیین نامه ها

آيين‌نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته

آيين‌نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته

1373

شوراي‌عالي برنامه‌ريزي

آیین نامه ها

آيين‌نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته1388

آيين‌نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته

1388

شوراي‌عالي برنامه‌ريزي

آیین نامه ها

آيين‌نامه نحوه اعطاي دكتراي افتخاري

آيين‌نامه نحوه اعطاي دكتراي افتخاري

1371

وزیر علوم

تصویب نامه

آيين‌نامه نحوه پذيرش دانشجو در دوره دکتري تخصصي

آيين‌نامه نحوه پذيرش دانشجو در دوره دکتري تخصصي (Ph.D) نوبت دوم

1389

شوراي گسترش آموزش‌عالي

تصویب نامه

آيين‌نامه نحوه تأسيس و فعاليت مؤسسات آموزش‌عالي آزاد

آيين‌نامه نحوه تأسيس و فعاليت مؤسسات آموزش‌عالي آزاد

1377

شوراي گسترش آموزش‌عالي

تصویب نامه

آيين‌نامه نحوه نظارت بر فعاليت مؤسسات آموزش‌عالي غيردولتي غيرانتفاعي

آيين‌نامه نحوه نظارت بر فعاليت مؤسسات آموزش‌عالي غيردولتي غيرانتفاعي

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی

تصویب نامه

آييننامه تشکيل شوراي هدايت استعدادهاي درخشان

آييننامه تشکيل شوراي هدايت استعدادهاي درخشان ويژه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

1381

شورای عالی انقلاب فرهنگی

تصویب نامه

اجازه شركت دارندگان مدارك معادل كارداني و كارشناسي در آزمون ورودي مقطع تحصيلي بالاتر

اجازه شركت دارندگان مدارك معادل كارداني و كارشناسي در آزمون ورودي مقطع تحصيلي بالاتر و حذف عنوان معادل از دانشنامه آنان

1374

شوراي‌عالي برنامه‌ريزي

تصویب نامه

ادامه تحصيل فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي كارداني

ادامه تحصيل فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي كارداني

1372

شوراي‌عالي برنامه‌ريزي

تصویب نامه

ارزيابي مدارك تحصيلي صادر شده مديريت حوزه علميه قم

ارزيابي مدارك تحصيلي صادر شده مديريت حوزه علميه قم

1374

شورای عالی انقلاب فرهنگی

تصویب نامه

اساسنامة شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه

اساسنامة شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه

1383

شورای عالی انقلاب فرهنگی

تصویب نامه

اساسنامه الگو براي مؤسسات آموزش‌عالي غيردولتي و غيرانتفاعي

اساسنامه الگو براي مؤسسات آموزش‌عالي غيردولتي و غيرانتفاعي

1377

شورای عالی انقلاب فرهنگی

تصویب نامه

اساسنامه دانشگاه جامع تکنولوژي

اساسنامه دانشگاه جامع تکنولوژي

1371

شوراي گسترش آموزش‌عالي

تصویب نامه

اساسنامه مؤسسه آموزش‌عالي علمي- کاربردي

اساسنامه مؤسسه آموزش‌عالي علمي- کاربردي

1390

شوراي گسترش آموزش‌عالي

تصویب نامه

اساسنامه مؤسسه آموزش‌عالي غيردولتي- غيرانتفاعي

اساسنامه مؤسسه آموزش‌عالي غيردولتي- غيرانتفاعي

1377

شوراي گسترش آموزش‌عالي

تصویب نامه