قابل توجه داوطلبان دوره های دکتری دانشگاه خاتم

به اطلاع  داوطلبان دوره های دکتری دانشگاه خاتم می رساند نحوه ارسال مدارک و تاریخ مصاحبه به زودی در سایت دانشگاه اعلام می گردد.

آموزش دانشگاه خاتم