فیلم های آموزشی ثبت نام و انتخاب واحد

  1. (فیلم راهنما ثبت ا نام را مشاهده کنید)

 

 

  1. فیلم راهنمای انتخاب واحد را مشاهده کنید)