فهرست اعضای هیئت علمی مورد نیاز موسسه آموزش عالی خاتم

ردیف

نام گروه

نام رشته

1

مدیریت

مدیریت بازرگانی - بیمه

2

مدیریت بازرگانی - بازاریابی

3

مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات

4

MBA گرایش استراتژیک

5

حسابداری و حسابرسی

حسابداری مدیریت

6

حسابداری

7

حسابرسی

8

مالی

حقوق مالی

9

مالی بانکداری

10

تامین مالی

11

زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

12

مترجمی زبان انگلیسی

13

ادبیات زبان انگلیسی

14

روانشناسی و علوم تربیتی

مشاوره و راهنمایی

15

روانشناسی بالینی

16

مدیریت آموزشی

17

علوم اقتصادی

علوم اقتصادی

18

توسعه اقتصاد و برنامه ریزی

19

اقتصاد انرژی

20

مهندسی کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

21

معماری کامپیوتر

22

مهندسی فن آوری اطلاعات

23

مهندسی هوش مصنوعی رباتیک

24

مهندسی صنایع

مهندسی مالی

25

سیستم بهره وری

26

لجستیک و زنجیره تامین

27

مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی

28

مهندسی برق و الکترونیک

مهندسی برق قدرت

29

مهندسی برق کنترل

30

مهندسی برق مخابرات