شرایط ویژه دانشگاه خاتم برای پذیرش رتبه های برتر آزمون ورودی دانشگاه های سراسری

دانشگاه خاتم

شرایط دانشگاه خاتم برای پذیرش رتبه های برتر آزمون ورودی دانشگاه های سراسری

1- رتبه  های 1 تا 50 در بدو ورود از پرداخت کل شهریه ثابت و متغیر معاف و مشمول دریافت کمک هزینه تحصیلی مصوب شورای موسسه خواهند گردید .

2- رتبه  های 50 تا 100در بدو ورود از پرداخت کل شهریه ثابت و متغیر معاف و مشمول 50%کمک هزینه تحصیلی مصوب شورای موسسه خواهند گردید .

3- رتبه های 100 تا 200 معاف از شهریه ثابت و متغیر خواهند بود .

حائزین رتبه های فوق چنانچه در طول تحصیل به عنوان دانشجوی رتبه اول تا سوم در هر نیمسال معرفی گردند کماکان از امتیازات فوق بهره مند خواهند بود.

شزایط عمومی و اختصاصی

1- دانشجویان از وامهای دانشجویی بر اساس ضوابط وزارت علوم بهره مند خواهند بود .

2- دانشگاه فاقد امکانات خوابگاه میباشد .

3- دانشجویان کارشناسی ارشد در صورت انتشار مقاله متناسب با رشته تحصیلی (در ارتباط با پایان نامه ) در مجلات معتبر علمی و پژوهشی و یا کنفرانسهای علمی و بین المللی از مزایای مالی آئین نامه آموزشی برخور دار خواهند بود .

امکانات آموزشی

استفاده از اساتید مجرب و برخورداری از فضای مناسب  آموزشی،؛مرکز رایانه، لابراتوار زبان ، و کتابخانه تخصصی