شانزدهمین همایش اقتصادمقاومتی با موضوع"اهداف و الزامات ناظر بر اعطای تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی"