سخنرانی دکتر هادی صالحی اصفهانی مورخ چهارشنبه 20 آذرماه 98 ساعت 11 با عنوان "Size-Dependent Industrial Policies and Firm Performance"