سخنرانی دکتر مجتبی طیبات "پیاده سازی <<مدلسازی اطلاعات ساختمان>> در یک بازار جدید