سخنرانی دکتر حمیدرضا جهانگیری در دانشگاه خاتم با موضوع دیتاکاوی

Data Mining and Predictive Analytics Transform Data to Barrels