سخنرانی آقای مهران ابراهیمیان مورخ 27 آذر با عنوان Risk to human capital