سخنرانی آقای دکترمدنی با موضوع Iran's water bankrupcy:Understanding the root causes vs. implementing quick fix solutions

سخنرانی آقای دکترمدنی دوشنبه 9 مرداد 96 ساعت 11 در دانشگاه خاتم برگزار می گردد.