سخنرانی آقای دکترمجلسی با عنوان The determinants of the intergenerational transmission of wealth

سخنرانی آقای دکترکاوه مجلسی با عنوان The determinants of the intergenerational transmission of wealth سخنرانی روز شنبه 2 دی ماه 96 از ساعت 15 تا 17 در دانشگاه خاتم برگزار می گردد.