راهنمای استفاده از سیستم امانت کتابخانه

راهنمای استفاده از سیستم امانت کتابخانه

 1. ورود به برنامه سیمرغ با تصویر
 2. انتخاب سرویس های امانت/ ورود

 

 

 1. وارد کردن کد میله ای / شماره عضویت و کلمه عبور
 • شماره عضویت: کد ملی اعضا
 • کد میله ای: شماره دانشجویی
 • کلمه عبور: شماره دانشجویی (ضروری)

 

 1. ورود به پنل شخصی کاربران و انتخاب گزینه دلخواه شامل
 • تمدید
 • رزرو
 • مشاهده سابقه استفاده از منابع کتابخانه
 • مشاهده وضعیت دیرکرد