دومین مدرسه تابستانی تجارت بین الملل تحت عنوان «2nd International Trade Summer School»

2nd International Trade Summer School

 
دومین مدرسه تابستانی تجارت بین الملل تحت عنوان «2nd International Trade Summer School»  در دانشگاه خاتم برگزار می گردد. این رویداد در تاریخ 8 و 9 مردادماه 98 در ساعات زیر برگزار می گردد:
 
سه شنبه 8 مردادماه: ساعت 9 الی 16
چهارشنبه 9 مردادماه: ساعت 9 الی 12