دوره کوتاه مدت دکتر سامان داروغه مورخ شنبه 23 آذرماه 98 ساعت 13 با عنوان "Consumer Good Search: Theory and Evidence"