دوازدهمین همایش اقتصادمقاومتی با موضوع اقتصاد دانش بنیان و راهکارهای عملیاتی