دستور العمل پیشنهادی مدیریت امور مالی جهت تسهیل شرایط پرداخت شهریه نیمسال 952

دستور العمل پیشنهادی مدیریت امور مالی جهت تسهیل شرایط پرداخت شهریه نیمسال 952

  1. شرایط مطلوب و عمومی  آن است که دانشجو بعد از انتخاب واحد کل شهریه اعم از ثابت و یا متغیر تحصیلی را یکجا و از طریق درگاه اینترنتی واریز نماید.

  2. آن دسته از دانشجویانی که - توان پرداخت یکجای شهریه را ندارند ، با عنایت به جدول زیر میتوانند از شرایط مندرج در جدول پیشنهادی دانشگاه بهره مند شوند.              

 

مقطع تحصیلی

کارشناسی

کارشناسی ارشد ودکتری

سررسید چک های تعهدی

سررسید چک های تعهدی

سررسید چک های تعهدی

 

حداقل مبلغ پیش پرداخت شهریه

5،000،000

12،000،000

 

 

 

واگذاری  3 فقره چک حداقل به مبلغ 3/1 مانده شهریه پرداخت نشده

25/12/1395

25/01/1396

25/02/1396

واگذاری  2 فقره چک حداقل به مبلغ 2/1 مانده شهریه پرداخت نشده

25/12/1395

25/01/1396

 

واگذاری  یک فقره چک به مبلغ کل مانده شهریه پرداخت نشده

25/12/1395

 

 

 

توضیح اینکه :دانشجویان محترم مشمول بند2 با واگذاری چک / چک های مذکور تمامی  بدهی شهریه نیمسال تحصیلی 952 را تسویه خواهد نمود.

 لازم به ذکر است که کلیه مبالغ به ریال است.

  1. آندسته از دانشجویانی که مشمول شرایط مندرج در بند 2 دستور العمل می باشند ، درخصوص چک های واگذاری، رعایت شرایط زیر الزامیست و عدم رعایت شرایط تبعات عدم ثبت نام نهایی را در پی داشته و مسولیت آن بعهده دانشجو می باشد.
  • در چک های واگذاری در مقابل عنوان " در وجه "بانک پاسارگاد جهت واریز به حساب شماره "201.8100.10752175.2" به نام موسسه آموزش عالی خاتم ( در متن چک قید شود) بابت بخشی از شهریه اینجانب ................. به شماره دانشجویی ....................) بطور کامل و خوانا نگاشته شده –در 2 و یا 3 سطر-و هیچ بخشی/ کلمه ای  به آن اضافه و یا از آن کم نشود.
  • دانشجویان محترم چک / چک های  صادرشده را  نزد  یکی از شعبه های بانک پاسارگاد واگذار و رسید واگذاری چک / چک ها را  همراه با تصویر چک/ چک ها  ممهور به مهر شعبه، به امور مالی تحویل و یا از طریق نمابر به شماره 89174530 ارسال می نمایند .
  • (  دانشجویانی که  مشخصات چک / چک های صادره و واگذار شده  و تصویر چک و رسید مربوطه را حداکثر تا 72ساعت تحویل امور مالی ننمایند انتخاب واحدشان  کن لم یکن تلقی خواهد شد )
  1. لازم به ذکر است دانشجویان محترم بایستی  اصل چک صادر را تحویل شعبه های بانک پاسارگاد داده و رسید دریافت نمایند.  واحد  امور مالی دانشگاه خاتم از دریافت و پذیرفتن اصل چک معذور میباشد.