دستورالعمل تسهیل شرایط پرداخت شهریه نیمسال 952 (اطلاعیه شماره 2)

اطلاعیه شماره (2 )دستورالعمل  تسهیل شرایط پرداخت شهریه نیمسال 952

***تاریخ اطلاعیه 04/11/1395****

* آن دسته از دانشجویانی که به هنگام ثبت نام نیمسال دوم 952 شرایط حداقلی را برای پرداخت رعایت ننموده اند حداکثر تا 24 ساعت از تاریخ اطلاعیه فرصت دارند تا مابه التفاوت مبلغ پرداختی نسبت به  حداقل مبلغ پیش پرداخت را از طریق درگاه پرداخت نمایند در غیر این صورت انتخاب واحد دانشجویان ملغی می شود.            
بعنوان مثال

مقطع تحصیلی

کارشناسی
   ( مبالغ به ریال)

کارشناسی ارشد ودکتری
   ( مبالغ به ریال)

حداقل مبلغ پیش پرداخت شهریه

5،000،000

12،000،000

پرداختی دانشجو

(2.400.000)

(7.500.000)

مابه التفاوت پرداخت و حداقل پیش پرداخت

(2.600.000)

(4.500.000)

مانده بدهی دانشجویان بابت پیش پرداخت (تا 24 ساعت آتی)

0

0