درطرح سطح بندی موسسات و مراکز آموزش غیردولتی موسسه خاتم در سطح 1 قرار گرفت

طرح سطح بندی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی که توسط وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری با هدف کنترل گسترش کمی و ارتقا کیفی این موسسات و فراهم نمودن فضای سالم رقابتی بین موسسات انجام گرفته است موسسه آموزش عالی خاتم در سطح 1 قرار گرفت.

لازم به یادآوری است که در این طرح 296 موسسه آموزش عالی مورد بررسی و سطح بندی قرار گرفته  است.  بر اساس مصوبه وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری موسساتی که در سطح 1 ارزیابی شده اند حایز حداقل 50 امتیاز بوده اند.موسسات سطح 1 مورد حمایت و نشویق وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری قرار گرفته و محدودیت توسعه ندارند.

 

جزییات این طرح در گزارش ایسنا آمده است.