دانشگاه خاتم برگزار میکند: سخنرانی دکترعلی ابراهیم نژاد

سخنرانی دکترعلی ابراهیم نژاد با موضوع مقایسه نظام های مالی بازارمجور و بانک محور روز دوشنبه 17 مهرماه 1395 از ساعت 9:30 در دانشگاه خاتم برگزار می گردد.