دانشگاه خاتم برگزارمی کند: سخنرانی دکترکاوه مجلسی در تاریخ 29 دی ماه