دانشگاه خاتم از طریق فرآیند تکمیل ظرفیت دانشجو نمی پذیرد

به آگاهی می رساند بر اساس تصمیم هیات اجرایی،دانشگاه خاتم در فرایند پذیرش دانشجویان از طریق تکمیل شرکت نمی نماید.