دانشکده هنر و معماری : برنامه امتحانات پایان ترم اول 98-97 رشته های کارشناسی ارشد
           امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397 
نيمسال ارائه كد درس نام درس كد ارائه کلاس درس استاد زمانبندي تشکيل کلاس زمان امتحان
971 50113007 خاستگاه هاي نظريه معماري  معماري ترم3 سعيد حقير سه شنبه  از 08:00 تا 10:00  1397/10/25 از 12:00 تا 14:00 
971 50113008 انسان و محيط  معماري ترم3 داراب ديبا سه شنبه  از 10:00 تا 12:00  1397/11/02 از 12:00 تا 14:00 
971 50113009 طرح معماري ارشد3 معماري ترم3 داراب ديبا سه شنبه  از 14:00 تا 19:00   
971 50113010 حقوق معماري  معماري ترم3 اصغر ساعد سمیعی چهارشنبه  از 08:00 تا 10:00  1397/10/30 از 09:00 تا 11:00 
971 50113003 برنامه دهي و روش هاي طراحي معماري ترم1 سعيد حقير سه شنبه  از 10:00 تا 12:00  1397/11/02 از 09:00 تا 12:00 
971 50113001 طراحي معماري1 معماري ترم1 سيمون آيوازيان چهارشنبه  از 08:00 تا 12:00   
971 50113002 روش تحقيق و تدوين پايان نامه معماري ترم1 سيدحسين رضوي حاجي آقا چهارشنبه  از 16:00 تا 19:00  1397/11/04 از 09:00 تا 11:00 
971 50173003 گياه شناسي کاربردي منظر ترم1 محسن کافي چهارشنبه  از 10:00 تا 12:00  1397/10/24 از 12:00 تا 14:00 
971 50173001 طرح منظر يک منظر ترم1 آزاده شاهچراغي چهارشنبه  از 12:00 تا 16:00   
971 50173004 روش تحقيق منظر ترم1 سيدحسين رضوي حاجي آقا چهارشنبه  از 16:00 تا 18:00  1397/11/04 از 09:00 تا 11:00 
971 50173002 شناخت جزئيات اجرايي محوطه منظر ترم1 محمدجواد ثقفي چهارشنبه  از 08:00 تا 10:00  1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
971 50173009 طرح منظر 3 منظر ترم 3 اصغر ساعد سميعي چهارشنبه  از 10:00 تا 14:00   
971 50173010 منظر شهري منظر ترم 3 مفیدی  چهارشنبه  از 08:00 تا 10:00  1397/10/27 از 09:00 تا 11:00 
971 50173011 مباني نظري و حکمت منظر  منظر ترم 3 بنی اردلان  سه شنبه  از 08:00 تا 10:00  1397/10/24 از 09:00 تا 11:00 
971 50193003 فن آوري هاي معماري داخلي  معماري داخلي ترم1 محمدجواد ثقفي چهارشنبه  از 12:00 تا 14:00  1397/10/27 از 12:00 تا 14:00 
971 50193002 طرح معماري داخلي1 معماري داخلي ترم1 سیما رحیمیان  چهارشنبه  از 08:00 تا 12:00   
971 50193001 تاريخ ومباني نظري معماري داخلي  معماري داخلي ترم1 مهران دشتي تهراني سه شنبه  از 10:00 تا 12:00  1397/10/23 از 12:00 تا 14:00 
971 50193008 سمينار هنر معماري در بينش اسلامي معماري داخلي ترم3 سيمون آيوازيان سه شنبه  از 08:00 تا 10:00   
971 50193009 سمينار معماري داخلي و عرصه هاي وابسته معماري داخلي ترم3 سيمون آيوازيان سه شنبه  از 10:00 تا 12:00   
971 50193010 طرح داخلي 3 معماري داخلي ترم3 مهران دشتي تهراني سه شنبه  از 14:00 تا 18:00   
971 50123003 مديريت تدارکات پروژه پروژه و ساخت ترم 1 امير فرجي پنج شنبه  از 08:00 تا 10:00  1397/11/01 از 09:00 تا 11:00 
971 50123005 نظريه هاي مديريت پروژه پروژه و ساخت ترم 1 فرهنگ شعفي چهارشنبه  از 14:00 تا 16:00  1397/10/26 از 09:00 تا 11:00 
971 50123001 روش هاي آماري و تحقيق در عمليات پروژه و ساخت ترم 1 سيدحسين رضوي حاجي آقا چهارشنبه  از 12:00 تا 14:00  1397/10/22 از 12:00 تا 14:00 
971 50123002 مديريت مالي پروژه پروژه و ساخت ترم 1 افضلی  چهارشنبه  از 16:00 تا 18:00  1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
971 50123004 سيستم هاي ساختمان و روش هاي اجرا پروژه و ساخت ترم 1 محمد جعفري فشارکي پنج شنبه  از 10:00 تا 12:00  1397/11/03 از 12:00 تا 14:00 
971 50123012 پروژه هاي موردي مديريت  پروژه و ساخت ترم 3 امير فرجي پنج شنبه  از 10:00 تا 12:00  1397/10/23 از 09:00 تا 11:00 
971 5012013 روش هاي مديريت پروژه2 پروژه و ساخت ترم 3 فرهنگ شعفي چهارشنبه  از 16:00 تا 18:00  1397/11/03 از 09:00 تا 11:00 
971 50123011 سيستم هاي اطلاعات مديريت  پروژه و ساخت ترم 3 نگار ارمغان پنج شنبه  از 08:00 تا 10:00  1397/10/30 از 12:00 تا 14:00 
971 5020001 مباني زيباشناسي هنر اسلامي  پژوهش هنر 97 داداشی  چهارشنبه  از 08:00 تا 10:00  1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
971 5020002 کارگاه روش تحقيق پژوهش هنر 97 شاهرودی  چهارشنبه  از 10:00 تا 12:00  1397/11/04 از 09:00 تا 11:00 
971 5020003 صورت و معنا در هنر  پژوهش هنر 97 بنی اردلان  سه شنبه  از 10:00 تا 12:00  1397/10/24 از 09:00 تا 11:00 
971 5020004 آراي متفکران در باب هنر  پژوهش هنر 97 سعيد حقير سه شنبه  از 12:00 تا 14:00  1397/10/26 از 12:00 تا 14:00