دانشکده فنی مهندسی : برنامه امتحانات پایان ترم دوم 96-97 رشته های کارشناسی ارشد

نام درس

گروه آموزشي

استاد

زمان امتحان

سمينار

مهندسي برق- قدرت

مريم ايماني آراني

ندارد

توزيع انرژي
الکتريکي

مهندسي برق- قدرت

سيد ابراهيم افجه اي

97/04/14
از 8 تا 10

شبکه هاي هوشمند
 انرژي الکتريکي

مهندسي برق- قدرت

سيد محمد تقي بطحايي

97/03/31
از 8 تا 10

سيستم هاي کنترل
 غير خطي

مهندسي برق- قدرت

عبدالله شميسا

97/04/02
از 11 تا 13

حفاظت پيشرفته
 سيستم هاي قدرت

مهندسي برق- قدرت

سيد ابراهيم افجه اي

97/04/07
از 11 تا 13

سمينار

مهندسي برق- کنترل

عبدالله شميسا

ندارد

کنترل غيرخطي

مهندسي برق- کنترل

عبدالله شميسا

97/04/02
از 11 تا 13

سيستم‌هاي کنترل
 چند متغيره

مهندسي برق- کنترل

عبدالله شميسا

97/04/05
از 11 تا 13

اتوماسيون صنعتي

مهندسي برق- کنترل

احمد افشار

97/04/07
از 11 تا 13

اتوماسيون و امنيت
 سايبري سيستمهاي
 کنترل صنعتي

مهندسي برق- کنترل

احمد افشار

97/04/14
از 11 تا 13

شناسايي
آماري الگو

مخابرات سيستم

مريم ايماني آراني

97/04/03
از 8 تا 10

تئوري پيشرفته
 مخابرات

مخابرات سيستم

مريم ايماني آراني

97/04/14
از 8 تا 10

سمينار

مخابرات سيستم

مريم ايماني آراني

ندارد

سيستمهاي
مخابرات
بي سيم

مخابرات سيستم

کمال محامدپور

97/04/06
از 8 تا 10

پردازش سيگنال
ديجيتال پيشرفته

مخابرات سيستم

محمدباقر
شمس الهي

97/04/11
از 11 تا 13

مديريت و تحليل
ريسک مالي

سيستم هاي مالي

محمد اميدي نژاد

97/04/12
از 8 تا 10

اصول مهندسي
 مالي

سيستم هاي مالي

محمدعلي جمالي

97/04/02
از 8 تا 10

روش تحقيق

سيستم هاي مالي

ندا معنوي زاده

ندارد

مديريت استراتژيک

سيستم هاي مالي

محمد رحیمی مقدم

97/04/06
از 8 تا 10

تجزيه و تحليل و
 طراحي سيستم هاي
 لجستيکي

لجستيک و زنجيره تأمين

سعید علایی

97/04/14
از 8 تا 10

سيستم هاي توزيع

لجستيک و زنجيره تأمين

محسن شيخ سجاديه

97/04/10
از 11 تا 13

روش تحقيق
و سمينار

لجستيک و زنجيره تأمين

ندا معنوي زاده

ندارد

برنامه ريزي
 استراتژيک

لجستيک و زنجيره تأمين

محمد رحیمی مقدم

97/04/06
از 8 تا 10

روش تحقيق

مديريت مهندسي

ندا معنوي زاده

ندارد

مديريت
 عمليات
 خدماتي

مديريت مهندسي

ندا معنوي زاده

97/04/05
از 11 تا 13

مديريت
 مالي

مديريت مهندسي

مينو کياني راد

97/04/12
از 11 تا 13

مهندسي
 سيستم

مديريت مهندسي

سعید علایی

97/04/02
از 8 تا 10

اقتصاد خرد
 پيشرفته

سيستم هاي اقتصادي - اجتماعي

محمد هادي چمران

97/03/31
از 8 تا 10

کامپيوتر و
 مديريت داده ها
 و اطلاعات

سيستم هاي اقتصادي - اجتماعي

اميد فتاحي

97/04/09
از 11 تا 13

برنامه ريزي
 رياضي

سيستم هاي اقتصادي - اجتماعي

مسعود رباني

97/04/03
از 8 تا 10

اقتصاد سنجي

سيستم هاي اقتصادي - اجتماعي

هاترا وقوعي

97/04/06
از 11 تا 13

شبکه
بين ارتباطي

معماري کامپيوتر

محمد  طهراني

97/04/06
از 8 تا 10

سمينار

معماري کامپيوتر

محمد  طهراني

ندارد

طراحي مدار با
تکنولوژي نانو

معماري کامپيوتر

محمد  طهراني

97/04/12
از 13 تا 11

مجموعه ها و
سيستم هاي فازي

معماري کامپيوتر

کيوان ناوي

97/04/14
از 11 تا 13

معماري
سازماني فا

مهندسي فناوري اطلاعات

محمد عشقي

97/04/10
از 8 تا 10

سيستمهاي
 تصميم يار

مهندسي فناوري اطلاعات

بابک مجيدي

97/04/13
از 11 تا 13

امنيت شبکه
پيشرفته

مهندسي فناوري اطلاعات

احسان اخترکاوان

97/04/02
از 11 تا 13

سمينار

مهندسي فناوري اطلاعات

احسان اخترکاوان

ندارد

امنيت
شبکه پيشرفته

مهندسي نرم افزار

احسان اخترکاوان

97/04/02
از 11 تا 13

سمينار

مهندسي نرم افزار

بابک مجيدي

ندارد

آزمون نرم افزار

مهندسي نرم افزار

سيد حسن ميريان

97/04/07
از 8 تا 10

سيستم های
پشتيباني
تصميم گيري

مهندسي نرم افزار

بابک مجيدي

97/04/13
از 13 تا 11

درست يابي
سيستم هاي
 واکنشي

مهندسي نرم افزار

علي موقر

97/03/31
از 11 تا 13

پردازش
سيگنال ديجيتال
(
DSP
)

هوش مصنوعي و رباتيکز

محمدتقي منظوري

97/04/04
از 11 تا 13

مجموعه ها و
 سيستمهاي فازي

هوش مصنوعي و رباتيکز

کيوان ناوي

97/04/14
از 11 تا 13

سمينار

هوش مصنوعي و رباتيکز

بابک مجيدي

ندارد

هوش مصنوعي
 پيشرفته

هوش مصنوعي و رباتيکز

بابک مجيدي

97/04/09
از 8 تا 10