دانشکده علوم مالی و هنر و معماری : برنامه امتحانات پایان ترم دوم 96-97 رشته های کارشناسی ارشد

نام درس

گروه آموزشي
 ارائه دهنده

كد ارائه کلاس درس

استاد

زمان امتحان

شيوه هاي بيان
 معماري داخلي

معماري

ترم 2معماري داخلي

آزاده شاهچراغي

97/04/06
از 11 تا 13

آشنايي با
معماري معاصر

معماري

ترم 2معماري داخلي

داراب ديبا

97/04/09
از 11 تا 13

طراحي داخلي 2

معماري

ترم 2معماري داخلي

سيدرهام احمديان

97/04/12
از 11 تا 13

عکاسي پايه

معماري

ترم 2معماري داخلي

سيمون آيوازيان

97/04/04
از 11 تا 13

تاريخ و باغ و
منظر جهان

معماري

ترم2 منظر

حشمت اله متدين

97/04/11
از 11 تا 13

طراحي فني

معماري

ترم2 منظر

محمدجواد ثقفي

97/04/09
از 11 تا 13

منظر معاصر

معماري

ترم2 منظر

آزاده شاهچراغي

97/04/13
از 8 تا 10

روش هاي مديريت
 پروژه يک

معماري

ترم2 مديريت پروژه

فرهنگ شعفي

97/04/12
از 8 تا 10

فناوري هاي
نوين ساخت

معماري

ترم 2 مديريت پروژه

محمد جعفري
فشارکي

97/04/07
از 8 تا 10

قوانين و
مقررات پيمان

معماري

ترم 2 مديريت پروژه

امير فرجي

97/04/04
از 8 تا 10

کاربرد کامپيوتر
در مديريت

معماري

ترم2 مديريت پروژه

عصمت اله نورزايي

97/04/10
از 11 تا 13

سمينار و

روش تحقيق

معماري

ترم2 مديريت پروژه

امير فرجي

97/04/14
از 11 تا 13

مراتب

 اجرايي ساختمان

معماري

ترم2 معماري

محمدجواد ثقفي

97/04/10
از 11 تا 13

حکمت معماري
 در ايران

معماري

ترم2 معماري

سعيد حقير

97/04/03
از 11 تا 13

تامين مالي پروژه ها

مديريت مالي -
بانکداري

آموزش محور94

مهدي آسيما

97/03/31
از 11 تا 13

مدلسازي مالي پيشرفته

مديريت مالي -
بانکداري

آموزش محور94

احسان محبيان فر

97/04/13
از 8 تا 10

حقوق قرار دادها

مديريت مالي -
بانکداري

آموزش محور94

سيدکمال سجادي

97/04/13
 از 11 تا 13

مديريت سرمايه گذاري
 پيشرفته

مديريت مالي -
بانکداري

مالي بانکداري96

مارال دادبين

97/04/09
از 11 تا 13

تئوري هاي سازمان
و مديريت با
رويکرد اسلامي

مديريت مالي -
 بانکداري

مالي بانکداري96

سعيد رحيميان

97/04/11
از 8 تا 10

مهندسي مالي
و مديريت ريسک

مديريت مالي -
بانکداري

مالي بانکداري96

محمدعلي رستگار

97/04/03
از 11 تا 13

اقتصاد سنجي مالي

مديريت مالي -
بانکداري

مالي بانکداري96

احمد پويانفر

97/04/06
از 11 تا 13

ارزشيابي
سرمايه گذاريها

مديريت مالي -
بانکداري

مديريت ريسک95

مهدي آسيما

 

تئوري هاي
سازمان و
مديريت با
رويکرد اسلامي

مديريت مالي -
بانکداري

ريسک 96

احمد پويانفر

97/04/11
از 8 تا 10

مديريت
سرمايه گذاري
پيشرفته

مديريت مالي -
بانکداري

ريسک 96

هادي جماليان

97/04/09
از 11 تا 13

مهندسي مالي
 و مديريت ريسک

مديريت مالي -
بانکداري

ريسک 96

محمدعلي رستگار

97/04/03
از 11 تا 13

فرآيند هاي
تصادفي در مالي

مديريت مالي -
بانکداري

ريسک 96

احسان محبيان فر

97/04/14
از 11 تا 13

اقتصاد سنجي مالي

مديريت مالي -
بانکداري

ريسک96

سعيد رحيميان

97/04/06
از 11 تا 13

مديريت بانک و
 بانکداري اسلامي

مديريت مالي -
بانکداري

مالي بانکداري96

محمد پورغلامعلي

97/04/14
از 8 تا 10

پويايي سيستم ها

مديريت صنعتي-
 تحقيق در عمليات

مديريت صنعتي95

حنان عموزاد
مهديرجي

97/04/13
از 8 تا 10

مديريت منابع
 انساني پيشرفته

مديريت صنعتي-
 تحقيق در عمليات

صنعتي96

عباسعلي
حاجي کريمي

97/04/03
از 8 تا 10

تحقيق در
عمليات نرم

مديريت صنعتي-
 تحقيق در عمليات

صنعتي96

بهروز دري
نوکوراني

97/04/11 ا
ز 11 تا
13

مديريت
توليد پيشرفته

مديريت صنعتي-
 تحقيق در عمليات

مشترک با mba

مريم دانشور

97/04/04
از 8 تا 10

تحقيق در
عمليات پيشرفته

مديريت صنعتي-
تحقيق در عمليات

صنعتي96

مريم دانشور

97/04/05
از 8 تا 10

کاربرد تئوري
 تصميم گيري
 در مديريت

مديريت صنعتي-
 تحقيق در عمليات

صنعتي96

مريم دانشور

97/03/31
از 8 تا 10

مديريت استراتژيک
 صنعتي

مديريت صنعتي-
 تحقيق در عمليات

صنعتي96

سونا بايرام زاده

97/04/07
از 11 تا 13

مديريت زنجيره
تامين بين المللي
 و واردات

مديريت بازرگاني -
بازرگاني بين الملل

گروه1 بين الملل

سيدحسين رضوي
حاجي آقا

97/04/14
از 8 تا 10

مديريت زنجيره
 تامين بين المللي
 و واردات

مديريت بازرگاني -
بازرگاني بين الملل

گروه2 بين الملل

سيدحسين رضوي
حاجي آقا

97/04/14
از 8 تا 10

استراتژي هاي
 بازرگاني
 بين الملل

مديريت بازرگاني -
 بازرگاني بين الملل

بين الملل96

محمد آقايي

97/04/04
از 11 تا 13

مديريت
 استراتژيک
 پيشرفته

مديريت بازرگاني -
بازرگاني بين الملل

بين الملل96

سونا بايرام زاده

97/04/07
از 11 تا 13

مديريت
استراتژيک
 پيشرفته

مديريت بازرگاني -
بازرگاني بين الملل

بين الملل

سونا بايرام زاده

97/04/07
از 11 تا 13

اخلاق و احکام
کسب و کار

مديريت بازرگاني -
بازرگاني بين الملل

بين الملل96

سميه قجاوند

97/04/10
از 8 تا 10

مديريت منابع
 انساني پيشرفته

مديريت بازرگاني -
بازرگاني بين الملل

بين الملل96

عباسعلي
حاجي کريمي

97/04/03
از 8 تا 10

مديريت تبليغات
 و برند

مديريت بازرگاني -
بازرگاني بين الملل

بين الملل96

سيدرضا جلال زاده

97/04/05
از 11 تا 13

کاربرد تئوري
تصميم گيري

مديريت بازرگاني -
بازرگاني بين الملل

بين الملل96

مريم دانشور

97/03/31
از 8 تا 10

بازاريابي صنعتي

مديريت بازرگاني -
 بازاريابي

بازاريابي95

سيدمهدي جلالي

97/04/12
از 8 تا 10

مديريت
استراتژيک
پيشرفته

مديريت بازرگاني -
 بازاريابي

بازاريابي96

سونا بايرام زاده

97/04/07
از 11 تا 13

مديريت
منابع انساني

مديريت بازرگاني -
بازاريابي

بازاريابي96

عباسعلي
حاجي کريمي

97/04/03
از 8 تا 10

کاربرد تئوري
 تصميم گيري

مديريت بازرگاني -
بازاريابي

بازاريابي96

مريم دانشور

97/03/31
از 8 تا 10

اخلاق و
 احکام کسب و کار

مديريت بازرگاني -
بازاريابي

بازاريابي96

فاطمه کريمي جعفري

97/04/10
از 8 تا 10

مديريت تبليغات
 و برند

مديريت بازرگاني -
 بازاريابي

بازاريابي96

سيدرضا جلال زاده

97/04/05
از 11 تا 13

روشهاي کمي در
 تصميم گيري مديران

مديريت کسب و کار-
استراتژيک

mba96

سيدحسين رضوي
حاجي آقا

97/04/13
از 11 تا 13

حسابداري
 براي مديران

مديريت کسب و کار-
استراتژيک

mba95

فاطمه ياري

97/04/02
از 11 تا 13

رفتار سازماني
 پيشرفته

مديريت کسب و کار
-استراتژيک

mba96

عباسعلي حاجي کريمي

97/04/09
از 8 تا 10

مديريت
 استراتژيک
پيشرفته

مديريت کسب و کار-
استراتژيک

mba96

سونا بايرام زاده

97/04/07
از 11 تا 13

اصول اقتصاد

مديريت کسب و کار
-استراتژيک

mba96

ابوالقاسم جمشيدي

97/04/11
از 8 تا 10

مديريت عمليات

مديريت کسب و کار
-استراتژيک

mba96

مريم دانشور

97/04/04
از 8 تا 10

اصول و مباني
حسابرسي
 اسلامي

حسابرسي

حسابرسي96

الهام حميدي باروق

97/03/31
از 11 تا 13

حسابرسي فناوري اطلاعات

حسابرسي

حسابرسي96

نظام الدين رحيميان

97/04/13 ا
ز 8 تا
10

تئوري هاي
حسابداري

حسابرسي

حسابرسي 96

محسن خوش طينت
نيک نيت

97/04/07
از 8 تا 10

بررسي موارد
 خاص در
 حسابرسي

حسابرسي

حسابرسي96

محمود لنگري

97/04/03
از 8 تا 10

منطق و
روش شناسي

حسابرسي

حسابرسي96

ليلا زماني

97/04/10
از 8 تا 10

حسابرسي
 عمومي

حسابداري

حسابداري مديريت96

نظام الدين رحيميان

97/04/10
از 8 تا 10

مديريت مالي2

حسابداري

جبراني کارشناسي

مينو کياني راد

 

روش تحقيق

حسابداري

حسابداري مديريت96

فرزانه يوسفي اصل

97/04/13
از 11 تا 13

حسابداري
مديريت
 پيشرفته

حسابداري

حسابداري مديريت96

رضوان حجازي

97/03/31
از 11 تا 13

اقتصاد سنجي

حسابداري

حسابداري96

مريم قره داغي

97/04/03
از 11 تا 13

اقتصاد سنجي

حسابداري

حسابداري مديريت96

مريم قره داغي

97/04/03
از 11 تا 13

تئوري
حسابداري

حسابداري

حسابداري مديريت96

محسن خوش طينت
نيک نيت

97/04/07
از 8 تا 10

مديريت ريسک-
ابزارها و سيستم ها

حسابداري

مشترک با صنايع

محمد اميدي نژاد

97/04/12
از 8تا 10

روش تحقيق پيشرفته

حسابداري

حسابداري96

نجمه حاجيان

97/04/13
از 11 تا 13

بررسي موارد
 خاص در حسابداري

حسابداري

حسابداري96

محسن خوش طينت
نيک نيت

97/04/09
از 8 تا 10

تئوري
حسابداري 2

حسابداري

حسابداري96

رضوان حجازي

97/04/06
از 11 تا 13