دانشکده علوم انسانی: برنامه امتحانات پایان ترم دوم 96-97 رشته های کارشناسی ارشد

 

گروه آموزشي
ارائه دهنده

كد ارائه
کلاس درس

استاد

زمانبندي تشکيل کلاس

زمان امتحان

بررسي آثار
نمايش نامه نويسان
بزرگ جهان

آموزش زبان انگليسي

ادبيات ترم2

الهام نيل چيان

چهارشنبه  از 12 تا 14

97/04/05
از 08 تا 10

سيري در تاريخ
ادبيات انگليسي

آموزش زبان انگليسي

ادبيات ترم2

الهام نيل چيان

پنج شنبه  از 12 تا 16

97/04/14
از 08 تا 10

نقد ادبي

آموزش زبان انگليسي

ادبيات ترم2

بهاره بهمن پور

چهارشنبه  از 10 تا 12

97/04/07
از 08 تا 10

دوره تجديد
حيات ادبي (رنسانس)

آموزش زبان انگليسي

ادبيات ترم2

طاهره رضايي

چهارشنبه  از 14 تا 16

97/04/10
از 08 تا 10

داستان بلند

آموزش زبان انگليسي

ادبيات ترم2

فريبا پرويزي
برجوئي راکي

پنج شنبه  از 10 تا 12

97/04/02
از 11 تا 13

ادبيات امريکا

آموزش زبان انگليسي

ادبيات ترم2

هدا شبرنگ

پنج شنبه  از 08 تا 10

97/04/12
از 08 تا 10

روش تدريس زبان

آموزش زبان انگليسي

آموزش ترم 2-1

جليل فتحي

چهارشنبه  از 10 تا 12

97/04/10
از 11 تا 13

تجزيه و تحليل کلام

آموزش زبان انگليسي

آموزش ترم2

سعيد رضايي

چهارشنبه  از 14 تا 16

97/04/06
از 08 تا 10

بررسي آموزش
زبان در ايران

آموزش زبان انگليسي

آموزش ترم2

محمدمهدي
حاج ملک

پنج شنبه  از 12 تا 14

97/04/04
از 08 تا 10

انگليسي با
اهداف ويژه

آموزش زبان انگليسي

آموزش ترم2

معصومه
استاجي

پنج شنبه  از 08 تا 10

97/03/31
از 08 تا 10

تهيه و تدوين
مطالب درسي

آموزش زبان انگليسي

آموزش ترم2

معصومه
استاجي

پنج شنبه  از 10 تا 12

97/04/13
از 08 تا 10

روش تدريس زبان

آموزش زبان انگليسي

آموزش ترم2-2

جليل فتحي

چهارشنبه  از 12 تا 14

97/04/10
از 11 تا 13

نقد و بررسي
آثار ترجمه شده

آموزش زبان انگليسي

ترجمه ترم2

فرزانه فرحزاد

چهارشنبه  از 14 تا 16

97/04/11
از 08 تا 10

فرهنگ و
جامعه شناسي
در ترجمه

آموزش زبان انگليسي

ترجمه ترم2

مزدک بلوري

چهارشنبه  از 18 تا 20:00

97/04/13
از 08 تا 10

نظريه هاي
ترجمه

آموزش زبان انگليسي

ترجمه ترم2

مزدک بلوري

چهارشنبه  از 16 تا 18

97/04/09
از 08 تا 10

روش هاي پيشرفته
تحقيق در ترجمه

آموزش زبان انگليسي

ترجمه ترم2

هليا واعظيان

پنج شنبه  از 08 تا 10

97/04/02
از 08 تا 10

مدل هاي ترجمه

آموزش زبان انگليسي

ترجمه ترم2

هليا واعظيان

پنج شنبه  از 10 تا 12

97/04/05
از 11 تا 13

حقوق بانکي

حقوق

اقتصادي ترم2

محمد صادق
لباني مطلق

شنبه  از 13 تا 15

97/04/11
از 11 تا 13

حقوق پيمانکاري-
مهندسين مشاور

حقوق

اقتصادي ترم2

محمد صادق
لباني مطلق

سه شنبه  از 15 تا 17

97/04/09
از 11 تا 13

حقوق سرمايه گذاري
خارجي در ايران

حقوق

اقتصادي ترم2

محمد صادق
لباني مطلق

سه شنبه  از 08 تا 10

97/03/31
از 11 تا 13

سمينار

حقوق

اقتصادي ترم2

مرتضي
شهبازي نيا

سه شنبه  از 17 تا 19

97/04/14
از 14 تا 16

تجزيه و تحليل آرا
قضايي مرتبط با
مسائل مالي و اقتصادي

حقوق

اقتصادي ترم2

مسعود
امرائي فرد

شنبه  از 15 تا 17

97/04/02
از 11 تا 13

حقوق رقابت

حقوق

اقتصادي ترم2

مصطفي
نورالهي

شنبه  از 10 تا 12

97/04/06
از 08 تا 10

حقوق کيفري
اقتصادي(1)

حقوق

اقتصادي ترم2

مصطفي
نورالهي

سه شنبه  از 10 تا 12

97/04/13
از 11 تا 13

متون حقوقي2

حقوق

اقتصادي ترم2

مصطفي
نورالهي

شنبه  از 08 تا 10

97/04/04
از 11 تا 13

حقوق حمل و
نقل دريايي

حقوق

تجارت ترم2

سيدکمال
سجادي

دوشنبه  از 13 تا 15

97/04/02
از 11 تا 13

کليات حقوق
مالکيت فکري

حقوق

تجارت ترم2

سيدکمال
سجادي

دوشنبه  از 15 تا 17

97/04/12
از 08 تا 10

مقررات جهاني و
بين المللي تجارت

حقوق

تجارت ترم2

سيدکمال
سجادي

سه شنبه  از 10 تا 12

97/04/06
از 11 تا 13

بيع بين المللي2

حقوق

تجارت ترم2

محمد صادق
لباني مطلق

دوشنبه  از 10 تا 12

97/03/31
از 08 تا 10

قراردادهاي
بين المللي

حقوق

تجارت ترم2

محمد صادق
لباني مطلق

دوشنبه  از 08 تا 10

97/04/10
از 11 تا 13

سمينار

حقوق

تجارت ترم2

مرتضي
شهبازي نيا

سه شنبه  از 15 تا 17

97/04/14
از 14 تا 16

حقوق نفت
و گاز

حقوق

تجارت ترم2

مصطفي
نورالهي

سه شنبه  از 08 تا 10

97/04/04
از 08 تا 10

حقوق مدني 2

حقوق

خصوصي ترم2

سيدکمال
سجادي

دوشنبه  از 10 تا 12

97/04/11
از 08 تا 10

قواعد فقه

حقوق

خصوصي ترم2

محمد صادق
لباني مطلق

دوشنبه  از 13 تا 15

97/04/13
از 08 تا 10

اصول فقه

حقوق

خصوصي ترم2

محمدباقر
پارساپور

سه شنبه  از 15 تا 18

97/04/09
از 08 تا 10

سمينار

حقوق

خصوصي ترم2

مرتضي
شهبازي نيا

سه شنبه  از 13 تا 15

97/04/14
از 14 تا 16

حقوق بين الملل
خصوصي

حقوق

خصوصي ترم2

مصطفي
نورالهي

سه شنبه  از 10 تا 12

97/04/07
از 08 تا 10

متون حقوقي

حقوق

خصوصي ترم2

مصطفي
نورالهي

دوشنبه  از 08 تا 10

97/04/04
از 11 تا 13

ماليه و تضمين
هاي بازرگاني

حقوق

معرفي به استاد

محمد صادق
لباني مطلق

   

متون فقه2

حقوق

معرفي به استاد

محمدباقر
پارساپور

   

ماليه و تضمين
هاي بازرگاني

حقوق

معرفي به استاد2

سيدکمال
سجادي

   

اقتصاد توسعه

علوم اقتصادي

انرژي ترم2

اسماعيل
صفرزاده

سه شنبه  از 15 تا 17:30

97/04/10
از 08 تا 10

اقتصاد انرژي

علوم اقتصادي

انرژي ترم2

سمانه عابدي

چهارشنبه  از 16 تا 18:30

97/04/07
از 08 تا 10

اقتصاد ايران

علوم اقتصادي

انرژي ترم2

شعله
باقري پرمهر

سه شنبه  از 12 تا 14:30

97/04/14
از 11 تا 13

اقتصاد سنجي
پيشرفته

علوم اقتصادي

انرژي ترم2

محمد مهدي
موسوي

پنج شنبه  از 08 تا 10:30

97/04/05
از 08 تا 10

نرم افزارEVIEWS

علوم اقتصادي

انرژي ترم2

محمد مهدي
موسوي

پنج شنبه  از 11 تا 13:31

97/04/12
از 11 تا 13

اقتصاد صنعتي

علوم اقتصادي

انرژي ترم2

محمدعلي
جمالي

چهارشنبه  از 13 تا 15:30

97/04/03
از 08 تا 10

اقتصاد منابع طبيعي

علوم اقتصادي

انرژي ترم2

هاترا وقوعي

سه شنبه  از 12 تا 14:30

97/03/31
از 11 تا 13

برنامه ريزي رياضي
(سيستم هاي اقتصادي)

علوم اقتصادي

برنامه ريزي ترم2

روزبه
بالونژاد

چهارشنبه  از 15 تا 17

97/04/03
از 11 تا 13

اقتصاد ايران

علوم اقتصادي

برنامه ريزي ترم2

شعله
باقري پرمهر

سه شنبه  از 12 تا 14:30

97/04/14
از 11 تا 13

اقتصاد برنامه ريزي

علوم اقتصادي

برنامه ريزي ترم2

شعله
باقري پرمهر

چهارشنبه  از 12 تا 14:30

97/04/10
از 11 تا 13

اقتصاد سنجي پيشرفته
(سيستم هاي اقتصادي)

علوم اقتصادي

برنامه ريزي ترم2

محمد مهدي
موسوي

پنج شنبه  از 08 تا 10:30

97/04/05
از 08 تا 10

سيستم هاي
ديناميکي (1)

علوم اقتصادي

برنامه ريزي ترم2

محمد مهدي
موسوي

سه شنبه  از 15 تا 17:30

97/04/07
از 11 تا 13

نرم افزارEVIEWS

علوم اقتصادي

برنامه ريزي ترم2

محمد مهدي
موسوي

پنج شنبه  از 11 تا 13:30

97/04/12
از 11 تا 13

مهندسي نرم افزار

علوم اقتصادي

تجارت ترم2

احسان
اخترکاوان

دوشنبه  از 12:30 تا 15

97/04/05
از 11 تا 13

تجارت
الکترونيک1

علوم اقتصادي

تجارت ترم2

امير مانيان

شنبه  از 10 تا 12:30

97/04/02
از 08 تا 10

تجارت
الکترونيک2

علوم اقتصادي

تجارت ترم2

امير مانيان

شنبه  از 13 تا 14:30

97/04/09
از 11 تا 13

اقتصاد کلان1

علوم اقتصادي

تجارت ترم2

روزبه
بالونژاد

شنبه  از 15 تا 17
دوشنبه  از 15 تا 17

97/03/31
از 08 تا 10

نرم افزار
EVIEWS

علوم اقتصادي

تجارت ترم2

محمد مهدي
موسوي

پنج شنبه  از 11 تا 13:30

97/04/12
از 11 تا 13

اقتصاد توسعه

علوم اقتصادي

توسعه ترم2

اسماعيل
صفرزاده

سه شنبه  از 15 تا 17:30

97/04/10
از 08 تا 10

اقتصاد انرژي

علوم اقتصادي

توسعه ترم2

سمانه عابدي

چهارشنبه  از 16 تا 18:30

97/04/07
از 08 تا 10

اقتصاد ايران
(توسعه)

علوم اقتصادي

توسعه ترم2

شعله
باقري پرمهر

سه شنبه  از 12 تا 14:30

97/04/14
از 11 تا 13

اقتصاد
برنامه ريزي

علوم اقتصادي

توسعه ترم2

شعله
باقري پرمهر

چهارشنبه  از 12 تا 14:30

97/04/10
از 11 تا 13

اقتصاد
اسلامي

علوم اقتصادي

توسعه ترم2

فتح الله
تاري

چهارشنبه  از 15 تا 17:30

97/04/02
از 08 تا 10

اقتصاد
صنعتي

علوم اقتصادي

توسعه ترم2

محمد علی
جمالی

چهارشنبه  از 13 تا 15:30

97/04/03
از 08 تا 10

اقتصاد سنجي
پيشرفته

علوم اقتصادي

توسعه ترم2

محمد مهدي
موسوي

پنج شنبه  از 08 تا 10:30

97/04/05
از 08 تا 10

نرم افزار
EVIEWS

علوم اقتصادي

توسعه ترم2

محمد مهدي
موسوي

پنج شنبه  از 11 تا 13:30

97/04/12
از 11 تا 13

اقتصاد منابع

علوم اقتصادي

توسعه ترم2

هاترا
وقوعي

سه شنبه  از 12 تا 14:30

97/03/31
از 11 تا 13

زبان اقتصاد

علوم اقتصادي

مشترک

فرهاد
غياثوند

پنج شنبه  از 15 تا 17

97/04/13
از 11 تا 13

اقتصاد کلان

علوم اقتصادي

معرفي به استاد

شعله
باقري پرمهر

   

اقتصاد خرد2

علوم اقتصادي

معرفي به استاد

     

اقتصاد کلان 2

علوم اقتصادي

معرفي به استاد

     

نظريه ها و روش هاي
مشاوره خانواده

مشاوره خانواده

خانواده ترم2

آناهيتا
خدابخشي
کولايي

شنبه  از 13 تا 16

97/03/31
از 08 تا 10

مشاوره ازدواج

مشاوره خانواده

خانواده ترم2

خدابخش
احمدي نوده

شنبه  از 16 تا 19

97/04/10
از 11 تا 13

تمرين مشاوره
در آزمايشگاه

مشاوره خانواده

خانواده ترم2

سيمين
حسينيان

يكشنبه  از 10 تا 12

97/04/03
از 11 تا 13

روش هاي تحقيق
پيشرفته در
علوم تربيتي
روانشناسي

مشاوره خانواده

خانواده ترم2

محمدرضا
فلسفي نژاد

يكشنبه  از 13 تا 16

97/04/07
از 11 تا 13

سمينار مسايل
خانواده و ازدواج

مشاوره خانواده

معرفي به استاد

آناهيتا
خدابخشي
کولايي

   

روانسنجي
پيشرفته

مشاوره و راهنمايي

عمومي ترم2

آناهيتا
خدابخشي
کولايي

يكشنبه  از 13 تا 16

97/04/04
از 08 تا 10

روانشناسي
کودکان
استثنايي

مشاوره و راهنمايي

عمومي ترم2

آناهيتا
خدابخشي
کولايي

دوشنبه  از 09 تا 12

97/04/14
از 11 تا 13

روانشناسي
احساس و
 ادراک

مشاوره و راهنمايي

عمومي ترم2

سيدعلي
حسيني المدني

دوشنبه  از 16 تا 18

97/04/11
از 11 تا 13

روانشناسي
يادگيري و
تفکر

مشاوره و راهنمايي

عمومي ترم2

سيدعلي
حسيني المدني

دوشنبه  از 14 تا 16

97/04/09
از 08 تا 10

آسيب شناسي
رواني کودک

مشاوره و راهنمايي

عمومي ترم2

ماندانا نيکنام

يكشنبه  از 10 تا 12

97/04/02
از 08 تا 10

نظريه هاي
شخصيت

مشاوره و راهنمايي

عمومي ترم2

ماندانا نيکنام

يكشنبه  از 14 تا 16

97/04/05
از 08 تا 10

روش هاي تحقيق
در روانشناسي

مشاوره و راهنمايي

عمومي ترم2

محمدرضا
فلسفي نژاد

يكشنبه  از 16 تا 19

97/04/07
از 11 تا 13