جلسه معارفه دانشجویان گروه مدیریت ورودی 95

به آگاهی می رساند جلسه معارفه دانشجویان کلیه گرایش های گروه مدیریت ورودی 95 روز سه شنبه 13 مهرماه از ساعت 15 تا ساعت 16 در سالن امام رضا برگزار می گردد. حضور تمامی دانشجویان الزامی است.