جلسه معارفه دانشجویان گروه حقوق خصوصی، تجارت بین الملل و حقوق مالی ورودی 95

به آگاهی می رساند جلسه معارفه دانشجویان گروه حقوق خصوصی، تجارت بین الملل و حقوق مالی ورودی 95 روز سه شنبه 13 مهرماه از ساعت 13 تا ساعت 14 صبح در سالن امام رضا برگزار می گردد. حضور تمامی دانشجویان الزامی است.