جلسه معارفه دانشجویان کلیه گرایش های مهندسی مالی ورودی 95

به آگاهی می رساند جلسه معارفه دانشجویان مهندسی مالی (گرایش های مالی-بانکداری و مالی-مدیریت و ریسک) ورودی 95 روز  12 مهرماه از ساعت 10 تا ساعت 11 صبح در سالن امام رضا برگزار می گردد. حضور تمامی دانشجویان الزامی است.