جدول شهریه ها و آیین نامه تسهیل شرایط پرداخت شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98

ورودی های سال تحصیلی 97 ( سیستم آموزشی IUMS)

دستورالعمل  تسهیل شرایط پرداخت شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397

1.          شرایط مطلوب و عمومی آن است که دانشجو بعد از انتخاب واحد کل شهریه اعم از ثابت و یا متغیر تحصیلی را یکجا و از طریق درگاه اینترنتی واریز نماید.

2.    آن دسته از دانشجویانی که - توان پرداخت یکجای شهریه را ندارند ، با عنایت به جدول زیر میتوانند از شرایط مندرج در جدول پیشنهادی دانشگاه بهره مند شوند.                                                                                                                      ( مبالغ به ریال)

مقطع تحصیلی

کارشناسی

کارشناسی ارشد ودکتری

سررسید
چک های تعهدی

سررسید
چک های تعهدی

سررسید
چک های تعهدی

حداقل مبلغ پیش پرداخت شهریه

35%  میزان شهریه کل

-

-

-

واگذاری  3 فقره چک هرکدام حداقل
به مبلغ 3/1 مانده شهریه پرداخت نشده
(مبلغ چک به بالا رند شود.)

25/12/1397

25/01/1398

25/02/1398

واگذاری  2 فقره چک هرکدام حداقل به مبلغ 2/1 مانده شهریه پرداخت نشده

(مبلغ چک به بالا رند شود.)

25/12/1397

25/01/1398

-

واگذاری  1 فقره چک به مبلغ کل مانده شهریه پرداخت نشده

(مبلغ چک به بالا رند شود.)

25/12/1397

-

-

توضیح اینکه :دانشجویان محترم مشمول بند2 ابتدا، اقدام به واگذاری چک یا چکهای مربوطه به شرح بند 3 و 4 نموده و پس از ثبت چکها در سیستم آموزشی خود ، قادر به پرداخت حداقل مبلغ پیش پرداخت شده و با رعایت این ترتیب ، فرآیند ثبت نام به اتمام خواهد رسید . بدیهی تمامی دانشجویان همزمان با تکمیل فرآیند ثبت نام ، تمام بدهی شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی  98-1397 را تسویه خواهند نمود.

 

3.رعایت شرایط زیر برای دانشجویانی که مشمول شرایط مندرج در بند 2 دستور العمل می باشند ، الزامیست و عدم رعایت شرایط تبعات عدم ثبت نام نهایی را در پی داشته و مسولیت آن بعهده دانشجو می باشد.

  1. در چک های واگذاری در مقابل عنوان " دروجه "  بانک پاسارگاد جهت واریز به حساب شماره "201.8100.10752175.2" به نام موسسه آموزش بزرگ خاتم بابت بخشی از شهریه اینجانب ........... به شماره دانشجویی ...........) بطور کامل و خوانا نگاشته شده –در 2 و یا 3 سطر-

هیچ بخشی یا کلمه ای  به متن چک اضافه و یا  کم نشود.

  1. دانشجویان محترم چک / چک های  صادرشده را  نزد  یکی از شعبه های بانک پاسارگاد در سرتا سرکشور واگذار و رسید واگذاری چک / چک ها را  همراه با تصویر چک/ چک ها  ممهور به مهر شعبه، به امور مالی تحویل ، از طریق نمابر به شماره 89174530 و یا از طریق ایمیل Fin.dept@khatam.ac.ir  ارسال نمایند .
  1. ( دانشجویانی که تصویر چک یا چک های واگذار شده و رسید مربوطه را  حداکثر تا 2 روز ، ارسال و یا تحویل امورمالی ننمایند ، انتخاب واحدشان کن لم یکن تلقی خواهد شد )

4.لازم به ذکر است دانشجویان محترم بایستی اصل چک یاچک های صادر شده را تحویل یکی از شعبه های بانک پاسارگاد داده و رسید دریافت نمایند.

مدیریت امور مالی دانشگاه خاتم ازدریافت و پذیرفتن اصل چک یا چکهای صادر شده  معذور میباشد.

 
 

ورودی های سال تحصیلی 96 و ماقبل ( سیستم آموزشی ناد)

دستورالعمل  تسهیل شرایط پرداخت شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397

1.          شرایط مطلوب و عمومی آن است که دانشجو بعد از انتخاب واحد کل شهریه اعم از ثابت و یا متغیر تحصیلی را یکجا و از طریق درگاه اینترنتی واریز نماید.

2.    آن دسته از دانشجویانی که - توان پرداخت یکجای شهریه را ندارند ، با عنایت به جدول زیر میتوانند از شرایط مندرج در جدول پیشنهادی دانشگاه بهره مند شوند.                                                                                                                      ( مبالغ به ریال)

مقطع تحصیلی

کارشناسی

کارشناسی ارشد ودکتری

سررسید چک های تعهدی

سررسید چک های تعهدی

سررسید چک های تعهدی

حداقل مبلغ پیش پرداخت شهریه

5،000،000

12،000،000

-

-

-

واگذاری  3 فقره چک هرکدام حداقل به مبلغ 3/1 مانده شهریه پرداخت نشده

25/12/1397

25/01/1398

25/02/1398

واگذاری  2 فقره چک هرکدام حداقل به مبلغ 2/1 مانده شهریه پرداخت نشده

25/12/1397

25/01/1398

-

واگذاری  1 فقره چک به مبلغ کل مانده شهریه پرداخت نشده

25/12/1397

-

-

توضیح اینکه :دانشجویان محترم مشمول بند2 ابتدا، اقدام به واگذاری چک یا چکهای مربوطه به شرح بند 3 و 4 نموده و پس از ثبت چکها در سیستم توسط امور مالی، قادر به پرداخت حداقل مبلغ پیش پرداخت شده و فرآیند ثبت نام به اتمام خواهد رسید . بدیهی تمامی دانشجویان همزمان با تکمیل فرآیند ثبت نام ، تمام بدهی شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی  98-1397 را تسویه خواهند نمود.

 

3.رعایت شرایط زیر برای دانشجویانی که مشمول شرایط مندرج در بند 2 دستور العمل می باشند ، الزامیست و عدم رعایت شرایط تبعات عدم ثبت نام نهایی را در پی داشته و مسولیت آن بعهده دانشجو می باشد.

  1. در چک های واگذاری در مقابل عنوان " دروجه "  بانک پاسارگاد جهت واریز به حساب شماره "201.8100.10752175.2" به نام موسسه آموزش بزرگ خاتم بابت بخشی از شهریه اینجانب ........... به شماره دانشجویی ...........) بطور کامل و خوانا نگاشته شده –در 2 و یا 3 سطر-

هیچ بخشی یا کلمه ای  به متن چک اضافه و یا  کم نشود.

  1. دانشجویان محترم چک / چک های  صادرشده را  نزد  یکی از شعبه های بانک پاسارگاد در سرتا سرکشور واگذار و رسید واگذاری چک / چک ها را  همراه با تصویر چک/ چک ها  ممهور به مهر شعبه، به امور مالی تحویل ، از طریق نمابر به شماره 89174530 و یا از طریق ایمیل Fin.dept@khatam.ac.ir  ارسال نمایند .
  1. ( دانشجویانی که تصویر چک یا چک های واگذار شده و رسید مربوطه را  حداکثر تا 2 روز ، ارسال و یا تحویل امورمالی ننمایند ، انتخاب واحدشان کن لم یکن تلقی خواهد شد )

4.لازم به ذکر است دانشجویان محترم بایستی اصل چک یاچک های صادر شده را تحویل یکی از شعبه های بانک پاسارگاد داده و رسید دریافت نمایند.

مدیریت امور مالی دانشگاه خاتم ازدریافت و پذیرفتن اصل چک یا چکهای صادر شده  معذور میباشد.

 

                                                                                                                                                           مدیریت امورمالی دانشگاه خاتم