جدول شهریه ها و آیین نامه تسهیل شرایط پرداخت شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 1396-97