تماس با امور دانشجویی

همکاران امور دانشجویی دانشگاه عالی خاتم

سمت

شماره تماس

بهاءالدین شریعت

معاون آموزشی و پژوهشی

89174004

محمد حسن کمایی

رئیس اداره امور دانشجویی

89174407